Veřejný závazek STD

Sociálně terapeutické dílny (Platnost od 15. 2. 2024)

Veřejný závazek

Sociálně terapeutické dílny jsou součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace č. p. 239, 739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou sociální prevence, umístěné v plně bezbariérové dvoupodlažní budově v areálu organizace. Pod službu STD patří také prostory skleníku a francouzské zahrady.

Poslání

Posláním sociálně terapeutických dílen je dlouhodobé a pravidelné poskytování podpory osobám s mentálním postižením, chronickým duševním onemocněním, kombinovaným postižením a duálním postižením na základě jejich individuálních potřeb. Podporujeme uživatele v získávání, rozvíjení, upevňování nebo obnovení pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba usiluje o to, aby práce v dílnách byla vyhledávanou a smysluplnou součástí života uživatelů a zároveň poskytovala příležitost k navazování a upevňování mezilidských vztahů.

Základní činnosti

Sociálně terapeutické dílny v Pržně poskytují následující základní činnosti (dle § 67 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách):

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění;
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Profil (charakteristika) jednotlivých dílen:

Přízemí STD:

 • Dílna na výrobu svící a mýdel - dílna se zaměřuje na výrobu parafínových a gelových svící, a na glycerinová mýdla za použití silikonových a plastových odlévacích forem. Na výrobu svící a mýdel jsou rovněž využívány různé příměsi - aroma, barviva aj.
 • Výtvarná dílna - jedná se o dílnu využívající různé výtvarné techniky, které rozvíjejí kreativitu uživatelů (např. malba, ubrousková technika, práce s papírem aj.).
 • Dřevařská dílna - dílna se zaměřuje na práci se dřevem a přírodními materiály (šišky, kůra, větvičky, žaludy aj.), používání ručního nářadí (kladívkoa, smirkový papír, pilníky, dláta apod.).

První patro STD:

 • Keramická dílna - uživatelé se zde mají možnost naučit různé způsoby zpracování hlíny, včetně výroby užitkové a dekorativní keramiky (např. hrnek, mísa, džbán, soška, svícen, šperk, bytová dekorace aj.).
 • Šicí dílna - dílna je zaměřena na širokou škálu činností - např. tkaní na rámu, vyšívání, plnění a zašívání výrobků (využití této dovednosti - zašívání svého oblečení), pletení, háčkování, zpracování vlněné příze a výplní do textilu aj.
 • Košíkářská dílna - uživatelé se zde mají možnost naučit zpracovávat přírodní materiál - pedig, ze kterého jsou následně vyráběny dekorativní i užitkové předměty - např. košíky, tácy, obaly na květináče, bytové dekorace aj.
 • Zemědělská terapie -nabízí uživatelům možnost pěstování a množení bylinek, květin, kanadských borůvek, ovoce a zeleniny ve skleníku a také na menších venkovních záhoncích ve stylu francouzské zahrady. V rámci zemědělské terapie se uživatelé rovněž podílejí na úpravě venkovních prostorů (pletí chodníků, zametání, úprava sportoviště, hipoterapie aj.). Zemědělská dílna má zázemí v prvním patře, je využívána především za nepříznivého počasí a v zimním období, kde uživatelé vyrábějí zejména dekorativní květináče, obrázky či papírové brikety. Výroba briket zároveň podporuje environmentální zásady organizace (zpracování skartovaných papírů, letáků, časopisů aj. již nepotřebných tiskovin).
 • Klubovna - uživatelé mohou využít také místnost pro posezení s ostatními uživateli, nebo v případě potřeby odpočinku s možností uvaření kávy či čaje. Uživatelé jsou zde pracovníky podporováni zejména ve zdravých sociálních vazbách, v základech stolování a etikety.

Cílová skupina

Služba je určena dospělým mužům a ženám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení, chronického duševního onemocnění, kombinovaného a duálního postižení, kteří nejsou umístitelní na trhu práce a uživatelům v seniorském věku, kteří chtějí dále upevňovat pracovní návyky.

Služby nemohou být poskytovány:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny služby;
 • z důvodu naplněné kapacity sociální služby;
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let.

Kapacita a rozsah služby

Kapacita sociálně terapeutických dílen je 50 osob.

Provoz je zajištěn od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.

Cíle sociálně terapeutických dílen

Hlavním cílem služby je dlouhodobá podpora uživatelů zacílená na upevňování a zdokonalování již nabytých dovedností, schopností, pracovních návyků a kompetencí včetně získávání nových.

Cíle a dílčí cíle:

· Podporovat uživatele v získávání, rozvíjení a obnovování pracovních návyků a dovedností.

a) Uživatelé jsou podporováni v práci s různým materiálem, pracovními pomůckami a nástroji.

b) Uživatelé jsou podporováni a motivováni k osvojování pracovních postupů, organizaci práce, dochvilnosti, odpovědnosti a dodržování pravidel bezpečnosti práce.

Podporovat uživatele při navazování nových kontaktů a upevňování stávajících.

a) Uživatelé jsou podporováni v navazování nových kontaktů mimo organizaci (účast na prodejních výstavách, prezentacích a jiných společenských akcích a aktivitách konaných mimo službu).

b) Uživatelé jsou podporováni v osvojování společenské etikety (vhodné oslovování, taktní chování, respektování se navzájem apod.).

Podporovat uživatele v soběstačnosti

a) Uživatelé jsou podporování v samostatnosti v oblasti hygieny (dodržování základních hygienických návyků), oblékání, přesuny z vozíku, péče o své věci apod.

b) Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování, nezávislosti a soběstačnosti (výběr dílen, domluvení času docházky).

Zásady služby

 • individuální přístup, empatie k uživatelům - každý člověk je jedinečná osobnost,
 • přiměřená podpora, rozvoj soběstačnosti a upevňování vlastních schopností a dovedností,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů, respektování jejich rozhodnutí,
 • podpora sociálního začleňování a přirozených vazeb,
 • odbornost a týmová spolupráce, podpora dalšího vzdělávání pracovníků, předávání nabytých zkušeností kolegům,
 • spolupráce s odborníky (supervize).