Veřejný závazek STD

Sociálně terapeutické dílny

Veřejný závazek

Sociálně terapeutické dílny jsou součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou sociální prevence, umístěné v plně bezbariérové dvoupodlažní budově v areálu organizace. Pod službu STD patří také prostory skleníku a francouzské zahrady.

Posláním sociálně terapeutických dílen je dlouhodobé a pravidelné poskytování podpory osobám s mentálním postižením, chronickým duševním onemocněním, kombinovaným postižením a s duálním postižením, při rozvíjení jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba usiluje o to, aby práce v dílnách byla vyhledávanou a smysluplnou součástí života uživatelů a zároveň poskytovala příležitost k navazování a upevňování mezilidských vztahů.

Základní činnosti

Sociálně terapeutické dílny v Pržně poskytují následující základní činnosti (dle § 67 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách):

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění;
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Profil (charakteristika) jednotlivých dílen:
Přízemí STD:
 • Dílna na výrobu svící a mýdel - dílna se zaměřuje na výrobu parafínových a gelových svící, a na glycerinová mýdla za použití silikonových a plastových odlévacích forem. Na výrobu svící a mýdel jsou rovněž využívány různé příměsi - aroma, barviva aj.
 • Výtvarná dílna - jedná se o dílnu využívající různé výtvarné techniky, které rozvíjejí kreativitu uživatelů (např. malba, ubrousková technika, práce s papírem aj.).
 • Počítačová učebna - jedná se o tzv. doplňkovou činnost. Uživatelé se zde mohou naučit pracovat s počítačem, včetně možnosti využití internetu k zájmovým či cíleným aktivitám (například hledání zaměstnání a vzdělávacích kurzů, psaní e-mailů aj.).
První patro STD:
 • Keramická dílna - uživatelé se zde mají možnost naučit různé způsoby zpracování hlíny, včetně výroby užitkové a dekorativní keramiky (např. hrnek, mísa, džbán, soška, svícen, šperk, bytová dekorace aj.).
 • Šicí dílna - dílna je zaměřena na širokou škálu činností - např. tkaní na rámu, vyšívání, plnění a zašívání výrobků (využití této dovednosti - zašívání svého oblečení), pletení, háčkování, zpracování vlněné příze a výplní to textilu aj.
 • Košíkářská dílna - uživatelé se zde mají možnost naučit zpracovávat přírodní materiál - pedig, ze kterého jsou následně vyráběny dekorativní i užitkové předměty - např. košíky, tácy, obaly na květináče, bytové dekorace aj.
 • Zemědělská terapie -nabízí uživatelům možnost pěstování a množení bylinek, květin, ovoce a zeleniny ve skleníku a také na menších venkovních záhoncích ve stylu francouzské zahrady. V rámci zemědělské terapie se uživatelé rovněž podílejí na úpravě venkovních prostorů (pletí chodníků, zametání, úprava sportoviště, hipoterapie, aj.). Zemědělská dílna má zázemí v prvním patře, je využívána především za nepříznivého počasí a v zimním období, kde uživatelé vyrábějí zejména dekorativní květináče, obrázky či papírové brikety. Výroba briket zároveň podporuje environmentální zásady organizace (zpracování skartovaných papírů, letáků, časopisů aj. již nepotřebných tiskovin).
 • Relaxační místnost - uživatelé mohou využít také místnost pro posezení s ostatními uživateli, nebo v případě potřeby odpočinku s možností uvaření kávy či čaje. Uživatelé jsou zde pracovníky podporováni zejména ve zdravých sociálních vazbách, v základech stolování a etikety.
Cílová skupina

Služba je určena dospělým mužům a ženám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, chronického duševního onemocnění, kombinovaného postižení a s duálním postižením, v jehož důsledku dlouhodobě nemohou získat práci na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • které potřebují nepřetržitý dohled nebo pravidelnou a rozsáhlou pomoc jiné fyzické osoby;
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách;
 • které nespadají do cílové skupiny služby;
 • z důvodu naplněné kapacity sociální služby;
 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči, osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám, jejichž chování závažným způsobem narušuje kolektivní soužití)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-70 let.

Kapacita a rozsah služby

Kapacita sociálně terapeutických dílen je 50 osob.

Provoz je zajištěn od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.

Cíle sociálně terapeutických dílen

Hlavním cílem služby je dlouhodobá podpora uživatelů zacílená na upevňování a zdokonalování již nabytých dovedností, schopností, pracovních návyků a kompetencí včetně získávání nových.

Cíle a dílčí cíle:

· Podporovat uživatele v rozvoji pracovních návyků, schopností a dovedností.

a) Uživatelé jsou podporováni v práci s různým materiálem, pracovními pomůckami a nástroji.

b) Uživatelé jsou podporováni a motivováni k osvojování pracovních postupů, organizaci práce, dochvilnosti, odpovědnosti a dodržování pravidel bezpečnosti práce.

· Podporovat uživatele při navazování nových kontaktů a upevňování stávajících.

a) Uživatelé jsou podporováni v navazování nových kontaktů mimo organizaci (účast na prodejních výstavách, prezentacích a jiných společenských akcích a aktivitách konaných mimo službu).

b) Uživatelé jsou podporováni v osvojování společenské etikety (vhodné oslovování, taktní chování, respektování se navzájem apod.).

· Podporovat uživatele v soběstačnosti

a) Uživatelé jsou podporování v samostatnosti v oblasti hygieny, oblékání, pohybu, péče o své věci apod.

b) Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování, nezávislosti a soběstačnosti.

Zásady služby
 • ochrana práv a zájmů uživatele;
 • důstojnost uživatele;
 • podpora sociálního začleňování a přirozených vazeb;
 • smysluplné využití volného času;
 • přiměřená podpora;
 • individuální a partnerský přístup;
 • týmová spolupráce;
 • odbornost pracovníků.