Veřejný závazek STD

Sociálně terapeutické dílny

Posláním Sociálně terapeutických dílen Náš svět Pržno je dlouhodobé a pravidelné poskytování podpory lidem s mentálním postižením a kombinovaným postižením při rozvíjení pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba usiluje o to, aby práce v dílnách byla vyhledávanou a smysluplnou součástí života uživatelů a zároveň poskytovala příležitost k navazování a upevňování mezilidských vztahů.

Základní činnosti:

Sociálně terapeutické dílny v Pržně poskytují následující základní činnosti (dle § 67 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách):

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Profil (charakteristika) jednotlivých dílen:

Přízemí STD:

 • Dílna na výrobu svící a mýdel - dílna se zaměřuje na výrobu parafínových a gelových svící, taktéž na glycerinová mýdla za použití silikonových a plastových odlévacích forem. Na výrobu svící a mýdel jsou rovněž využívány různé příměsi - aroma, barviva aj.
 • Výtvarná dílna - jedná se o dílnu využívající různé výtvarné techniky, které rozvíjejí kreativitu uživatelů (např. malba, ubrousková technika, práce s papírem aj.).
 • Počítačová učebna - jedná se o tzv. doplňkovou činnost. Uživatelé se zde mohou naučit pracovat s počítačem, včetně možnosti využití internetu k zájmovým či cíleným aktivitám (například hledání zaměstnání a vzdělávacích kurzů, psaní e-mailů aj.).

První patro STD:

 • Keramická dílna - uživatelé se zde mají možnost naučit různé způsoby zpracování hlíny, včetně výroby užitkové a dekorativní keramiky (např. hrnek, mísa, džbán, soška, svícen, šperk, bytová dekorace aj.).
 • Šicí dílna - dílna je zaměřena na širokou škálu činností - např. tkaní na rámu, vyšívání, plnění a zašívání výrobků (využití této dovednosti - zašívání svého oblečení), pletení, háčkování, zpracování vlněné příze, výplní to textilu aj.
 • Košíkářská dílna - uživatelé mají možnost naučit se zpracovávat přírodní materiál - pedig, ze kterého jsou následně vyráběny dekorativní i užitkové předměty - např. košíky, tácy, obaly na květináče, bytové dekorace aj.
 • Zemědělská terapie - nabízí uživatelům možnost pěstování a množení bylinek, květin, ovoce a zeleniny ve skleníku a také na menších venkovních záhoncích ve stylu francouzské zahrady. V rámci zemědělské terapie se uživatelé rovněž podílejí na úpravě venkovních prostorů (pletí chodníků, zametání, úprava sportoviště, hipoterapie, aj.). Zemědělská dílna má zázemí v prvním patře, je využívána především za nepříznivého počasí a v zimním období, kde uživatelé vyrábějí zejména dekorativní květináče, obrázky či papírové brikety. Výroba briket zároveň podporuje environmentální zásady organizace (zpracování skartovaných papírů, letáků, časopisů aj. již nepotřebných tiskovin).
 • Relaxační místnost - uživatelé mohou využít také místnost pro posezení s ostatními uživateli, nebo v případě potřeby odpočinku s možností uvaření kávy či čaje. Uživatelé jsou zde pracovníky podporováni zejména ve zdravých sociálních vazbách, v základech stolování a etikety.

Cílová skupina:

Služba je určena dospělým mužům a ženám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, chronického duševního onemocnění, kombinovaného postižení a s duálním postižením, v jehož důsledku dlouhodobě nemohou získat práci na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • které potřebují nepřetržitý dohled nebo pravidelnou a rozsáhlou pomoc jiné fyzické osoby;
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách;
 • které nespadají do cílové skupiny služby;
 • z důvodu naplněné kapacity sociální služby;
 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči, osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám, jejichž chování závažným způsobem narušuje kolektivní soužití)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-70 let.

Kapacita a rozsah služby:

Kapacita sociálně terapeutických dílen je 50 osob.

Provoz je zajištěn od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.

Cíle sociálně terapeutických dílen:

Hlavním cílem služby je dlouhodobá podpora uživatelů zacílená na upevňování a zdokonalování již nabytých dovedností, schopností, pracovních návyků a kompetencí včetně získávání nových.

Dílčí cíle:

1. Podporovat uživatele v rozvoji pracovních návyků, schopností a dovedností.

  • Uživatelé jsou podporováni v práci s různým materiálem, pracovními pomůckami a nástroji.
  • Uživatelé jsou podporováni a motivováni k osvojování pracovních postupů, organizaci práce, dochvilnosti, odpovědnosti a dodržování pravidel bezpečnosti práce.

2. Podporovat uživatele při navazování nových kontaktů a upevňování stávajících.

  • Uživatelé jsou podporováni v navazování nových kontaktů mimo organizaci (účast na prodejních výstavách, prezentacích a jiných společenských akcích a aktivitách konaných mimo službu).
  • Uživatelé jsou podporováni v osvojování společenské etikety (vhodné oslovování, taktní chování, respektování se navzájem apod.).

3. Podporovat uživatele v soběstačnosti

  • Uživatelé jsou podporování v samostatnosti v oblasti hygieny, oblékání, pohybu, péče o své věci apod.
  • Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování, nezávislosti a soběstačnosti.

Zásady služby:

 • ochrana práv a zájmů uživatele;
 • důstojnost uživatele;
 • podpora sociálního začleňování a přirozených vazeb;
 • smysluplné využití volného času;
 • přiměřená podpora;
 • individuální a partnerský přístup;
 • týmová spolupráce;
 • odbornost pracovníků.