Veřejný závazek DZR

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova U Včelína je vytváření důstojného a bezpečného prostředí pro své uživatele, které podporuje při naplňování jejich individuálních potřeb a přání. Domov motivuje uživatele k aktivnímu způsobu života, udržení a rozvíjení svých dovedností a schopností včetně posilování jejich soběstačnosti.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojení pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

Profil (charakteristika) domova se zvláštním režimem:

Pobytová služba domova se zvláštním režimem je poskytována v jedné dvoupodlažní budově, kde žije 22 uživatelů.

Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení:

Bydlení Archa
Služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína, kdy je bydlení rozděleno na další dvě bydlení A, B.

Bydlení Eden
Služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína a je rovněž rozdělena do dvou samostatných bydlení C, D.

Uživatelé domova se zvláštním režimem bydlí v jednolůžkových pokojích. Domov je rozdělen do 4 bydlení, každé bydlení má svou koupelnu a sociální zařízení umístěné v blízkosti pokojů na chodbě. Dva pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou a sociálním zařízením. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, kuchyňku, denní místnosti a terasu s posezením.

Cílová skupina:

 1. Bydlení Archa je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s poruchami chování, specifickými potřebami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
 2. Bydlení Eden je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenie), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • Jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci.

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby:

Pro 22 uživatelů 24 hodin denně.

Bydlení Archa: 10 uživatelů

Bydlení Eden: 12 uživatelů

Cílem domova je podpořit uživatele a dosáhnout u nich:

 1. Zachování či zvýšení stávající soběstačnosti v péči o sebe a své prostředí.
 2. Účasti v pracovních a volnočasových aktivitách domova.
 3. Kontaktu se společenským prostředím.
 4. Rozhodování ve věcech každodenního život.

Dílčí cíle Bydlení Archa:

 1. Zachovat a zvýšit u uživatelů jejich dovednosti například v oblasti oblékání, hygieny, stravování, péči o své věci, aj. Podporovat a pomoci uživatelům při péči o své prostředí, jako jsou pracovní činnosti okolo domova, pěstování a sklízení plodin, úprava zahrady.
 2. Nabízet uživatelům aktivity vycházející z jejich individuálních potřeb a přání. Motivovat je k těmto aktivitám a dosáhnout požadované účasti uživatelů na nich.
 3. Podporovat uživatele v kontaktech s blízkými osobami. Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s vnějším, prostředím (pedikúra, kadeřník-holič, obchod, restaurace, využití MHD, výlety, využití kulturních a sportovních akcí, návštěvy přátel a rodiny apod.).
 4. Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě svého klíčového pracovníka, volbě volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb. Uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a chování (hospodaření s kávou, cigaretami, zneužití důvěřivosti, agrese vůči ostatním) aj.

Dílčí cíle Bydlení Eden:

 1. Zachovat či zvýšit samostatnost uživatelů, jejich dovednosti např. v péči o své bydlení, osobní věci, o svou osobu, při vyřizování osobních záležitostí, nakupování, hospodaření s finančními prostředky, používání veřejných dopravních prostředků aj.
 2. Podporovat uživatele v pracovních dovednostech a návycích. Nabízet uživatelům smysluplné využití volného času.
 3. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy.
 4. Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s vnějším (běžným) prostředím (pedikúra, kadeřník-holič, obchod, restaurace, využití MHD, výlet, využití kulturních a sportovních akcí). Podporovat uživatele ve vytváření vztahů mimo domov, které uživatelům umožní naplňování jejich potřeb (návštěvy přátel i rodinných příslušníků).
 5. Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě klíčového pracovníka, volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb.

Zásady služby:

 • Individuální přístup, empatie k uživatelům - každý uživatel je jedinečná osobnost.
 • Ochrana práv a důstojnosti uživatelů - respekt k soukromí, vlastnictví aj.
 • Podpora přirozených vztahů - spolupráce s přáteli a rodinami uživatelů.
 • Týmová práce - předávání informací, pracovitost, spolehlivost, aktivní přístup.
 • Odbornost týmu - vzdělávání pracovníků, předávání nabytých zkušeností kolegům.
 • Spolupráce s odborníky - lékaři, návazné a spolupracující služby a organizace.