Veřejný závazek DZR

Domov se zvláštním režimem  (Platnost od 01. 11. 2021)

Veřejný závazek

Domov U Včelína je součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Poskytuje pobytové služby sociální péče v domově se zvláštním režimem.

Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje.

Žádosti z jiných krajů ČR řeší individuálně dle potřebnosti žadatelů.

Poslání

Posláním Domova U Včelína je vytváření důstojného a bezpečného prostředí pro své uživatele, které podporuje při naplňování jejich individuálních potřeb a přání. Podpora spočívá v motivaci uživatelů k aktivnímu způsobu života, udržení a rozvíjení jejich dovedností, schopností a posilování soběstačnosti.

Základní činnosti - dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.
Profil (charakteristika) Domova U Včelína:

Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení:

Bydlení Archa
Služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína, kde je bydlení rozděleno na další dvě bydlení A, B.

Bydlení Eden

Služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína a je rovněž rozdělena do dvou samostatných bydlení C, D.

Cílová skupina

 • Bydlení Archa je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s atypickým chováním a specifickými potřebami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
 • Bydlení Eden je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenie), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.


Služby nemohou být poskytnuty osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci.

Věková struktura

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let

Kapacita služby

Služba je určena pro 22 uživatelů:

 • Bydlení Archa: 10 uživatelů
 • Bydlení Eden: 12 uživatelů
Cíle Domova U Včelína

Hlavním cílem sociální služby je rozvíjení a upevňování soběstačnosti uživatelů v péči o sebe a své prostředí, posilování sociálních vztahů a rozhodování ve věcech každodenního života.

Dílčí cíle Bydlení Archa:

 • Podporovat uživatele v rozvoji jejich schopností a dovedností (např. v oblasti hygieny, stravování, péče o své věci apod.).
 • Podporovat uživatele v péči o své prostředí (např. vybavení pokojů, pracovní činnosti okolo domova a zahradě).
 • Nabízet uživatelům aktivity vycházející z jejich individuálních potřeb a přání (např. péče o zvířata, volnočasové aktivity, kulturní a společenské akce apod.).
 • Podporovat uživatele v udržování kontaktů s blízkými osobami (rodina, přátelé).
 • Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (pedikúra, kadeřník-holič, obchod, restaurace apod.).

Dílčí cíle Bydlení Eden:

 • Podporovat uživatele v rozvoji nebo zachování jejich schopností a dovedností (např. v péči o svou osobu, o své bydlení, osobní věci apod.).
 • Podporovat a motivovat uživatele k smysluplnému využití dne (vaření, účast na volnočasových aktivitách apod.)
 • Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy (kontakt s přáteli, rodinou).
 • Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s vnějším prostředím (pedikúra, kadeřník-holič, obchod, restaurace, kulturní a společenské akce apod.).

Zásady služby

 • individuální přístup, empatie k uživatelům - každý uživatel je jedinečná osobnost,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů - respekt k soukromí, vlastnictví aj.,
 • podpora přirozených vztahů - spolupráce s přáteli a rodinami uživatelů,
 • týmová práce - předávání informací, pracovitost, spolehlivost, aktivní přístup,
 • odbornost týmu - vzdělávání pracovníků, předávání nabytých zkušeností kolegům,
 • spolupráce s odborníky - lékaři, supervize apod.