Veřejný závazek CHB

Veřejný závazek - Chráněné bydlení Frýdek-Místek (CHB-FM) (Platnost od 01. 12. 2021)

Veřejný závazek

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je součástí příspěvkové organizace Náš svět, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Služba je poskytována na ul. J. Lohrera 779, 738 01 Frýdek-Místek a na ul. Horymírova 2287, 738 01 Frýdek-Místek. Chráněné bydlení Náš svět, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby v bytových jednotkách a v samostatných bytech ve Frýdku-Místku. Příspěvková organizace Náš svět přijímá převážně žadatele z Moravskoslezského kraje. Žádosti z jiných krajů ČR řeší individuálně dle potřebnosti žadatelů.

Poslání

Posláním chráněného bydlení Náš svět, příspěvková organizace ve Frýdku-Místku je poskytovat každodenní pobyt a aktivní podporu lidem s mentálním postižením, lidem s kombinovaným postižením a lidem s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování a chtějí žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování lidských práv a důstojnosti.

Základní činnosti

Chráněné bydlení poskytuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pracovníci podporují uživatelé při přípravě stravy, nakupování potravin, při zajišťování stravy od dodavatelů stravy,
 • poskytnutí ubytování (ubytování v 1-2lůžkových pokojích),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti - uživatelé jsou podporováni v hospodaření s penězi, v péči o domácnost, v úklidu, v práci na zahradě apod.,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - uživatelům je poskytovaná podpora při vyhledávání aktivit, zájmových činností a trávení volného času,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pracovníci poskytují podporu při vytváření přirozených mezilidských vztahů, při využívání veřejně dostupných služeb, při obnovení na upevnění kontaktu s rodinou,
 • sociálně terapeutické činnosti - podpora uživatelů v běžných sociálních a technických dovednostech (např. práce s PC, ovládání elektroniky, péče o sebe apod.),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pracovníci podporují uživatelé v projevu jejich svobodné vůle, v samostatném rozhodování.


Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je poskytováno v bytových jednotkách a bytech:

 • Bydlení na ul. Jaroslava Lohrera 779 - pro 35 osob.
 • Bydlení na ul. Horymírova 2287 - pro 4 osoby.

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku na ul. Jaroslava Lohrera je rozdělené na skupiny:

 • bydlení v příze,mí - zcela bezbariérové: 

o skupina SVÍTÁNÍ - pro 6 osob

o skupina ROSA - pro 4 osoby.

 • bydlení v 1. patře:

o skupina LYRA - pro 6 osob,

o skupina ORION - pro 7 osob,

o skupina FENIX - 6 osob,

 • bydlení se samostatným vchodem:

o skupina SIRIUS - pro 6 osob,

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku na ul. Horymírova 2287 je rozdělené do dvou bytů:

o 2 byty - pro 4 osoby.

Skupina SVÍTÁNÍ - je složena ze tří dvoulůžkových pokojů, každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem a bezbariérovou koupelnou s WC. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem.

Skupina ROSA - je složena ze dvou dvoulůžkových pokojů, každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem a bezbariérovou koupelnou s WC. Celá skupina má společnou prostornou kuchyň.

Skupina LYRA je složena ze tří dvoupokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem.

Skupina ORION je složena ze tří dvoupokojových bytových jednotek a jedné jednopokojové bytové jednotky, kde každá bytová jednotka má v předsíni společný kuchyňský kout a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem.

Skupina FENIX je složena ze dvou dvoupokojových bytových jednotek a dvou jednopokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem.

Skupina SÍRIUS je složena ze tří bytů 2+1 (2 pokoje, kuchyňka, předsíň a sociální zařízení).

Bydlení SLUNEČNÝ DOMOV je složeno ze dvou bytů 3+1 (2 pokoje, obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení).

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním postižením, v kombinaci se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v chráněném bydlení z důvodu akutní infekční nemoci,
 • které opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla chráněného bydlení,
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu a omamných a psychotropních látkách.

Věková struktura

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let.

Kapacita a rozsah poskytování sociální služby

Kapacita služby je pro 39 uživatelů.

Služba chráněné bydlení na ul. Jaroslava Lohrera je určena pro 35 uživatelů s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením a pro uživatele s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním. Služba je poskytována 24 hodin denně dle potřeb uživatelů.

Služba chráněné bydlení Slunečný domov na ul. Horymírova je určena pro 4 uživatele s mentálním postižením nebo s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním. Služba je poskytována od 7:00 do 19:00 hod.

Cíle chráněného bydlení

Hlavním cílem sociální služby je podpora uživatelů k přechodu do samostatného bydlení.


Vytvářet uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a dovedností, k udržení míry soběstačnosti uživatelů dle jejich individuálních schopností.

Dílčí cíle:

 • Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 • Podpora uživatele v samostatnosti při sebeobslužných činnostech a v procesech situačního chování.
 • Podpora uživatele v péči o sebe a své okolí.
 • Podpora uživatelů v pracovních dovednostech a návycích potřebných k udržení již získané pracovní pozice nebo k získání pracovní pozice.
 • Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.


Zásady služby

 • individuální přístup k uživatelům - služby jsou poskytovány individuálně na míru uživateli,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů (předcházení předsudkům) - respektování soukromí, rozhodování,
 • rozvoj samostatnosti uživatelů - vedení uživatelů k maximální samostatnosti při zvládání každodenních činností,
 • podpora sociálního začleňování uživatelů - využívání běžných služeb, upevňování pracovních, osobních a společenských návyků,
 • partnerský přístup k uživatelům - uživatel je vždy rovnocenným partnerem, pracovníci respektují jeho vůli a oprávněné zájmy,
 • zásada odbornosti - vzdělávání pracovníků, předávání nabytých zkušeností kolegům, externí audity.