Veřejný závazek CHB-FM

Veřejný závazek - Chráněné bydlení Frýdek-Místek (CHB-FM)

Veřejný závazek

Chráněné bydlení Frýdek Místek je součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem J. Lohrera 779, 738 01 Frýdek Místek a Horymírova 2287, 738 01 Frýdek Místek, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Chráněné bydlení Náš svět, p. o. poskytuje sociální služby v bytových jednotkách bydlení a v samostatných bytech ve Frýdku Místku. Příspěvková organizace Náš svět přijímá pouze žadatele z Moravskoslezského kraje.

Posláním chráněného bydlení Náš svět, p. o. ve Frýdku Místku je poskytovat každodenní pobyt, aktivní podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování jejich práv a lidské důstojnosti.

Základní činnosti

Chráněné bydlení poskytuje následující základní činnosti:

 • stravování,
 • ubytování,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla,
 • podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení

Chráněné bydlení ve Frýdku Místku je poskytováno v bytových jednotkách a bytech:

 • Bydlení Domov Anenská, ul. J. Lohrera 779 - pro 25 osob.
 • Bydlení Slunečný domov, ul. Horymírova 2287 - pro 4 osoby.

Chráněného bydlení ve Frýdku Místku je rozdělené na skupiny:

Bydlení v 1. patře Domova Anenská:

 • skupina LYRA - pro 6 osob,
 • skupina ORION - pro 7 osob,
 • skupina FENIX - 6 osob,

Bydlení se samostatným vchodem Domova Anenská:

 • skupina SIRIUS - pro 6 osob,

Bydlení Slunečný domov:

 • 2 byty - pro 4 osoby.

Skupina LYRA je složená z třech dvoupokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.

Skupina ORION je složená z třech dvoupokojových bytových jednotek a jedné jednopokojové bytové jednotky, kde každá bytová jednotka má v předsíni společný kuchyňský kout a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.

Skupina FENIX je složená z dvou dvoupokojových bytových jednotek a dvou jednopokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu.

Skupina SÍRIUS je složená z třech bytů 2+1, tzn. 2 pokoje, kuchyňka, předsíň a sociální zařízení.

Bydlení SLUNEČNÝ DOMOV je složeno z dvou bytů 3+1, a to 2 pokoje, obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení.

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro muže a ženy od 19-64 let s mentálním postižením, v kombinaci se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v chráněném bydlení z důvodu akutní infekční nemoci,
 • opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného soužití.

Věková struktura

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let.

Kapacita a rozsah poskytování sociální služby

Kapacita služby je pro 29 uživatelů 12 hodin denně (od 7:00 - 19:00 hod. v Pržně).

Služba chráněné bydlení Domov Anenská je pro 25 uživatelů (od 7:00 - 22:00 hod.).

Služba chráněné bydlení Slunečný domov je pro 4 uživatele (od 7:00 - 19:00 hod.).

Cíle chráněného bydlení

Hlavním cílem sociální služby je podpora uživatelů k přechodu do samostatného bydlení.

Vytvářet uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a dovedností, k udržení míry soběstačnosti uživatelů dle jejich individuálních schopností.

Dílčí cíle:

 1. Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 2. Podpora uživatele v samostatnosti při sebeobslužných činnostech a v procesech situačního chování.
 3. Podpora uživatele v péči o sebe a své okolí.
 4. Podpora uživatelů v pracovních dovednostech a návycích potřebných k udržení již získané pracovní pozice nebo k získání pracovní pozice.
 5. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.

Zásady služby

 • individuální přístup k uživatelům
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů (předcházení předsudků)
 • rozvoj samostatnosti uživatelů
 • podpora sociálního začleňování uživatelů
 • partnerský přístup k uživatelům
 • zásada odbornosti