Veřejný závazek CHB-FM

Veřejný závazek - Chráněné bydlení Frýdek-Místek (CHB-FM)

Posláním Chráněného bydlení Náš svět, p. o. ve Frýdku-Místku je poskytovat každodenní pobyt, aktivní podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování jejich práv a lidské důstojnosti.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • Stravování
 • Ubytování
 • Podpora při zajištění chodu domácnosti, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla
 • Podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojení pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení:

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je poskytováno v bytových jednotkách a bytech:

 • Bydlení Domov Anenská, ul. J. Lohrera 779 - pro 25 osob.
 • Bydlení Slunečný domov, ul. Horymírova 2287 - pro 4 osoby.

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je rozdělené na skupiny:

 • bydlení v 1. patře Domova Anenská - skupina Lyra pro 6 osob, skupina Orion pro 7 osob, skupina Fenix pro 6 osob.
 • bydlení se samostatným vchodem Domov Anenská - skupina Sirus pro 6 osob.
 • bydlení Slunečný domov - 2 byty pro 4 osoby.

Skupina LYRA je složena z třech dvoupokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.

Skupina ORION je složena z třech dvoupokojových bytových jednotek a jedné jednopokojové bytové jednotky, kde každá bytová jednotka má v předsíni společný kuchyňský kout a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.

Skupina FENIX je složena z dvou dvoupokojových bytových jednotek a dvou jednopokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu.

Skupina SÍRIUS je složena z třech bytů 2+1, tzn. 2 pokoje, kuchyňka, předsíň a sociální zařízení.

Bydlení SLUNEČNÝ DOMOV je složeno z dvou bytů 3+1, a to 2 pokoje, obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení.

Cílová skupina:

Sociální služba je určena pro muže a ženy od 19-64 let s mentálním postižením, v kombinaci se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • Jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Které nejsou schopny pobytu v chráněném bydlení z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného soužití.

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let.

Kapacita služby:

Kapacita služby je pro 29 uživatelů.

Služba CHB Domov Anenská je pro 25 uživatelů.

Služba CHB Slunečný domov je pro 4 uživatele.

Sociální služba je poskytována od 7.00 hod. - 19.00 hod.

Cíle Chráněného bydlení:

Hlavním cílem sociální služby je podpora uživatelů k přechodu do samostatného bydlení.

Vytvářet uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a dovedností, k udržení míry soběstačnosti uživatelů dle jejich individuálních schopností.

Dílčí cíle:

 1. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 2. Podpora uživatele v samostatnosti při sebeobslužných činnostech a v procesech situačního chování.
 3. Podpora uživatele v péči o sebe a své okolí.
 4. Podpora uživatelů v pracovních dovednostech a návycích potřebných k udržení již získané pracovní pozice nebo k získání pracovní pozice.
 5. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.

Zásady služby:

 • individuální přístup k uživatelům
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů (předcházení předsudků)
 • rozvoj samostatnosti uživatelů
 • podpora sociálního začleňování uživatelů
 • partnerský přístup k uživatelům
 • zásada odbornosti