Veřejný závazek CHB

Veřejný závazek - Chráněné bydlení Frýdek-Místek (CHB-FM)

Veřejný závazek

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Služba je poskytována na ul. J. Lohrera 779, 738 01 Frýdek-Místek a ul. Horymírova 2287, 738 01 Frýdek-Místek. Chráněné bydlení Náš svět, p. o. poskytuje sociální služby v bytových jednotkách a v samostatných bytech ve Frýdku-Místku. Příspěvková organizace Náš svět přijímá pouze žadatele z Moravskoslezského kraje.

Poslání

Posláním chráněného bydlení Náš svět, p. o. ve Frýdku-Místku je poskytovat každodenní pobyt a aktivní podporu lidem s mentálním postižením, kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování a chtějí žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování lidských práv a důstojnosti.

Základní činnosti

Chráněné bydlení poskytuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pracovníci podporují uživatelé při přípravě stravy, nakupování potravin, odběru stravy z jídelen,
 • poskytnutí ubytování (ubytování v 1-2lůžkových pokojích)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti - uživatelé jsou podporováni v péči o domácnost, úklidu, práci na zahradě apod.,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - uživatelům je poskytovaná podpora při vyhledávání aktivit, zájmových činností a trávení volného času,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí - pracovníci poskytují podporu při vytváření přirozených mezilidských vztahů, při využívání veřejně dostupných služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti - podpora uživatelů v běžných sociálních a technických dovednostech (např. hospodaření s penězi, práce s PC, ovládání elektroniky, péče o sebe apod.),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pracovníci podporují uživatelé v projevu jejich svobodné vůle, v samostatném rozhodování.
Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení
Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je poskytováno v bytových jednotkách a bytech:
Bydlení na ul. Jaroslava Lohrera 779 - pro 35 osob.

Bydlení Slunečný domov, ul. Horymírova 2287 - pro 4 osoby.

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku na ul. Jaroslava Lohrera je rozdělené na skupiny:
Bydlení v přízemí - zcela bezbariérové:
 • skupina Svítání - pro 6 osob,
 • skupina Rosa - pro 4 osoby.

Bydlení v 1. patře:

 • skupina LYRA - pro 6 osob,
 • skupina ORION - pro 7 osob,
 • skupina FENIX - 6 osob,

Bydlení se samostatným vchodem:

 • skupina SIRIUS - pro 6 osob,

Bydlení Slunečný domov:

 • 2 byty - pro 4 osoby.
Skupina SVÍTÁNÍ - je složena ze tří dvoulůžkových pokojů, každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem a bezbariérovou koupelnou s WC. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.Skupina ROSA - je složena ze dvou dvoulůžkových pokojů, každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem a bezbariérovou koupelnou s WC.
Skupina LYRA je složena ze tří dvoupokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sanitární zařízení.
Skupina ORION je složena ze tří dvoupokojových bytových jednotek a jedné jednopokojové bytové jednotky, kde každá bytová jednotka má v předsíni společný kuchyňský kout a sanitární zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.
Skupina FENIX je složena ze dvou dvoupokojových bytových jednotek a dvou jednopokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sanitární zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu.
Skupina SÍRIUS je složena ze tří bytů 2+1, tzn. 2 pokoje, kuchyňka, předsíň a sanitární zařízení.
Bydlení SLUNEČNÝ DOMOV je složeno ze dvou bytů 3+1, a to 2 pokoje, obývací pokoj, kuchyň a sanitární zařízení.
Cílová skupina
Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním postižením, v kombinaci se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby. Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let.

Služby nemohou být poskytovány osobám:
 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v chráněném bydlení z důvodu akutní infekční nemoci,
 • opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného soužití.
Kapacita a rozsah poskytování sociální služby
Kapacita služby je pro 39 uživatelů.

Služba chráněné bydlení na ul. Jaroslava Lohrera je určena pro 28 uživatelů s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením a pro 7 uživatelů s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním. Služba je poskytována 24 hodin denně dle potřeb uživatelů.

Služba chráněné bydlení Slunečný domov je určena pro 4 uživatele s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním. Služba je poskytována od 7:00 do 19:00 hod.

Cíle chráněného bydlení

Hlavním cílem sociální služby je podpora uživatelů k přechodu do samostatného bydlení.

Vytvářet uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a dovedností, k udržení míry soběstačnosti uživatelů dle jejich individuálních schopností.

Dílčí cíle:
Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 • Podpora uživatele v samostatnosti při sebeobslužných činnostech a v procesech situačního chování.
 • Podpora uživatele v péči o sebe a své okolí.
 • Podpora uživatelů v pracovních dovednostech a návycích potřebných k udržení již získané pracovní pozice nebo k získání pracovní pozice.
 • Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.
Zásady služby
 • individuální přístup k uživatelům,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů (předcházení předsudkům),
 • rozvoj samostatnosti uživatelů,
 • podpora sociálního začleňování uživatelů,
 • partnerský přístup k uživatelům,
 • zásada odbornosti.