Veřejný závazek DOZP Pržno

Veřejný závazek - Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Pržno

Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporovat je v jejich dovednostech, schopnostech a vést je k zapojení do běžného společenského života.

Posláním Domků U Lesa a Pod Lysou je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich samostatnost a začlenění do běžného společenského života.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • ubytování, úklid, praní, žehlení a drobné úpravy prádla,
 • stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • ošetřovatelskou péči.

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojení pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

Profil (charakteristika) domova pro osoby se zdravotním postižením:

Sociální služba je poskytována ve dvou domovech a šesti domcích, které jsou v areálu organizace Náš svět Pržno:

Domov U Slunečnice - bydlení je určeno pro dospívající a mladé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (přízemí) a pro dospělé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (patro).

Domov U Zvonu - bydlení je určeno pro dospělé muže a ženy s těžkým mentálním či kombinovaným postižením.

Domky Pod Lysou a U Lesa - bydlení je určeno pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s potřebou menší míry podpory.

 • Domky Pod Lysou (4 domy) obývají muži i ženy (2 domy pro 6 uživatelů, 2 domy pro 8 uživatelů).
 • Domky U Lesa (2 domy), každý pro 8 uživatelů.

V přízemí domků je kuchyň, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Cílová skupina:

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní uživatele (nebezpečí infekce),
 • s psychickým onemocněním či psychickou poruchou (např. akutní schizofrenií či poruchou nálad), s poruchami autistického spektra, které jsou provázeny agresí vůči slabším uživatelům,
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • které závažným způsobem narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla organizace.

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 16-80 let.

Kapacita a rozsah poskytování sociální služby:

Pro 101 uživatelů 24 hodin denně.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně:

Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život - zajistit jejich rozvoj i spokojenost.

Dílčí cíle:

Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice

 1. Sociální službu poskytovat tak, aby zajišťovala klidné a důstojné prostředí.
 2. Upevňovat a rozvíjet u uživatelů vlastní schopnosti a dovednosti (v oblasti hygieny, oblékání, stravování, pohybu), rozvíjet kompetence - účast na konkrétních činnostech (vaření, volnočasové aktivity apod.).
 3. Systematicky rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat je v naplňování komunikačních potřeb.
 4. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (doprava, nákupy, návštěva restaurace, kina, sportovní akce apod.).
 5. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
 6. Poskytovat odbornou péči (zaměstnanci jsou podporováni k adekvátnímu vzdělávání).

Bydlení U Lesa a Pod Lysou

 1. Sociální službu poskytovat v prostředí běžných domácností.
 2. Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory.
 3. V rámci individuální podpory systematicky nabízet a podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů.
 4. Sociální službu poskytovat tak, aby uživatelům zajišťovala jejich důstojnost, jistotu a bezpečí.
 5. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat kontakty s blízkými osobami (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
 6. Poskytovat odbornou péči (zaměstnanci jsou podporováni k adekvátnímu vzdělávání).

Zásady služby:

Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice

 • individuální přístup,
 • rozvoj a upevňování vlastních schopností a dovedností,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • podpora přirozených vztahů,
 • spolupráce s rodinami uživatelů,
 • profesionalita (odbornost) a týmová spolupráce,
 • podpora dalšího vzdělávání pracovníků,
 • spolupráce s odborníky (supervize, lékaři, konzultanti, soudy apod.).

Bydlení U Lesa a Pod Lysou

 • individuální přístup,
 • rozvoj soběstačnosti,
 • přiměřená podpora,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • podpora přirozených vztahů,
 • spolupráce s rodinami uživatelů,
 • profesionalita (odbornost) a týmová spolupráce,
 • podpora dalšího vzdělávání pracovníků,
 • spolupráce s odborníky (supervize, lékaři, konzultanti, soudy apod.)