Veřejný závazek DOZP Pržno

Veřejný závazek - Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Pržno

Veřejný závazek

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, je součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem Pržno 239, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční služby sociální péče ve dvou domovech (Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice) a šesti domcích rodinného typu (Bydlení U Lesa a Bydlení Pod Lysou).

Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje.

Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporovat je v jejich dovednostech, schopnostech a vést je k zapojení do běžného společenského života.

Posláním Bydlení U Lesa a Pod Lysou je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich samostatnost a začlenění do běžného společenského života.

Základní činnosti

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně poskytuje následující základní činnosti:

 • ubytování, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla,
 • stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • ošetřovatelskou péči.

Profil (charakteristika) domovů

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně poskytuje péči a podporu v následujícím ubytování:

Domov U Slunečnice

Domov U Slunečnice je určen dospívajícím a mladým osobám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (přízemí) a dospělým osobám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (patro). Soukromí uživatelům zajišťují jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, pro volný čas a zájmovou činnost mají uživatelé k dispozici společenské prostory (včetně relaxační místnosti). Služba uživatele podporuje v rehabilitaci, rozvoji komunikačních dovedností a základní soběstačnosti. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí.

Domov poskytuje službu 29 uživatelům (mužům i ženám).

Domov U Zvonu

Domov U Zvonu poskytuje péči a podporu převážně dospělým mužům a ženám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením. Domov vytváří přátelskou atmosféru a zajišťuje uživatelům potřebné soukromí při ubytování. Uživatelé mají k dispozici společenské prostory (včetně relaxační místnosti). Služba usiluje o to, aby uživatelé byli v kontaktu s vnějším prostředím. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí.

Domov poskytuje službu 28 uživatelům (mužům i ženám).

Bydlení Pod Lysou a U Lesa

Bydlení Pod Lysou a U Lesa jsou sociální službou domova pro osoby se zdravotním postižením, která je poskytována v podmínkách běžných domácností. Bydlení je vybudováno jako "satelitní městečko" a je určeno pro uživatele s menší mírou podpory. Služba připravuje uživatele na budoucí možný život v chráněném bydlení. Uživatelé se podílejí na přípravě stravy (např. víkendové vaření), nakupování, péči o domácnost a své osobní věci. Sociální služba vede uživatele k samostatnému způsobu života, vzájemné spolupráci a společnému soužití.Uživatelé zpravidla rozvíjejí své pracovní dovednostiv sociálně terapeutických dílnách, jsou podporováni v samostatnosti mimo domov (procházky, nákupy, výlety).

Bydlení Pod Lysou (4 domy) obývají muži i ženy (2 domy pro 6 uživatelů, 2 domy pro 8 uživatelů).

Bydlení U Lesa (2 domy), každý pro 8 uživatelů.

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž zdravotní stavu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravot. zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní uživatele (nebezpečí infekce),
 • s psychickým onemocněním či psychickou poruchou(např. akutní schizofrenií či poruchou nálad); s poruchami autistického spektra, které jsou provázeny agresí u spolubydlících,
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • které závažným způsobem narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla organizace.

Věková struktura

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 16-80 let.

Kapacita a rozsah poskytování sociální služby

Kapacita služby je pro 101 uživatelů 24 hodin denně.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně

Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, zajišťovat rozvoj jejich dovedností i celkovou spokojenost.

Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice

Dílčí cíle:

 1. Upevňovat a rozvíjet u uživatelů vlastní schopnosti a dovednosti (v oblasti hygieny, oblékání, stravování, pohybu) a kompetence - účast na konkrétních činnostech (vaření, volnočasové aktivity apod.).
 2. Rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat je v naplňování jejich komunikačních potřeb.
 3. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (doprava, nákupy, návštěva restaurace, kina, sportovní akce apod.).
 4. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).

Bydlení U Lesa a Pod Lysou

Dílčí cíle:

 1. Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem (domácí činnosti-domácí práce, komunikace, volnočasové aktivity).
 2. Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která posiluje samostatnost a nezávislost uživatele.
 3. Individuálně uživatele podporovat ve využívání vnějších zdrojů.
 4. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat kontakty s blízkými osobami (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).

Zásady služby

Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice

 • individuální přístup,
 • rozvoj a upevňování vlastních schopností a dovedností,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • podpora přirozených vztahů,
 • spolupráce s rodinami uživatelů,
 • profesionalita (odbornost), vzdělávání a týmová spolupráce,
 • spolupráce s odborníky (supervize, lékaři, konzultanti, soudy apod.).

Bydlení U Lesa a Pod Lysou

 • individuální přístup,
 • rozvoj soběstačnosti,
 • přiměřená podpora,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • podpora přirozených vztahů,
 • spolupráce s rodinami uživatelů,
 • profesionalita (odbornost), vzdělávání a týmová spolupráce,
 • spolupráce s odborníky (supervize, lékaři, konzultanti, soudy apod.).