Veřejný závazek DOZP Pržno

Veřejný závazek - Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Pržno (Platnost od 1. 10. 2023)

Veřejný závazek

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, je součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem č. p. 239, 739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční služby sociální péče v šesti typech bydlení (Domov U Zvonu, Domov U Slunečnice, Bydlení Pod Lysou, Bydlení V Zahradě, Bydlení Na Rozcestí, Bydlení Pod Lipami).

Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje. Žádosti z jiných krajů ČR řeší individuálně dle potřebnosti žadatelů.

Poslání

Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporovat je v jejich dovednostech, schopnostech a vést je k zapojení do běžného společenského života.

Posláním Bydlení Pod Lysou a Na Rozcestí je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich samostatnost a začlenění do běžného společenského života.

Posláním Bydlení Pod Lipami je poskytovat bydlení a individuální podporu lidem s mentálním postižením v kombinaci s duálním postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby při běžných denních činnostech a využívání dostupných služeb.

Posláním Bydlení V Zahradě je poskytovat bydlení a individuální podporu lidem s mentálním postižením v kombinaci s PAS, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby za účelem sociálního začleňování. Podpora spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování práv a důstojnosti.

Základní činnosti

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje následující základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v 1–2lůžkových pokojích), úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a žehlení.
 • Poskytnutí stravy (zajištění snídaně, svačiny, oběda a večeře, podpora uživatelů při přípravě stravy).
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (uživatelům je poskytovaná podpora a pomoc při oblékání, svlékání, přesunu na lůžko nebo vozík, při podávání jídla a pití, prostorové orientaci, pohybu uvnitř bydlení i venku).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pracovníci poskytují podporu a pomoc při koupání, ranní a večerní hygieně, mytí vlasů, péči o nehty, při použití WC).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (uživatelům je poskytovaná podpora při vyhledávání aktivit, zájmových činností a trávení volného času).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pracovníci poskytují podporu při vytváření přirozených mezilidských vztahů, při využívání veřejně dostupných služeb).
 • Sociálně terapeutické činnosti (podpora uživatelů v běžných sociálních a technických dovednostech (např. hospodaření s penězi, práce s PC, ovládání elektroniky, péče o sebe apod.).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pracovníci podporují uživatele v projevu jejich svobodné vůle, v samostatném rozhodování).

Profil (charakteristika) domovů

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje péči a podporu v následujících bydleních:

Domov U Slunečnice

Domov U Slunečnice je určen osobám s mentálním či kombinovaným postižením, které potřebují vysokou míru podpory. Soukromí uživatelům zajišťují jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, pro volný čas a zájmovou činnost mají uživatelé k dispozici společenské prostory (včetně relaxační místnosti a místnosti pro snoezelen). Služba uživatele podporuje v rozvoji komunikačních dovedností a základní soběstačnosti. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí. Domov poskytuje službu 29 uživatelům (mužům i ženám).

Domov U Zvonu

Domov U Zvonu poskytuje péči a podporu převážně dospělým mužům a ženám s mentálním či kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory. Domov zajišťuje uživatelům potřebné soukromí při bydlení. Uživatelé mají k dispozici společenské prostory (včetně relaxační místnosti). Služba usiluje o to, aby uživatelé byli v kontaktu s vnějším prostředím. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí. Domov poskytuje službu 28 uživatelům (mužům i ženám).

Bydlení Pod Lysou, Bydlení Na Rozcestí

Bydlení Pod Lysou a Bydlení Na Rozcestí je sociální službou domova pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, která je poskytována v podmínkách běžných domácností. Uživatelé se podílejí na přípravě stravy (např. víkendové vaření), nakupování, péči o domácnost a okolí bydlení. Sociální služba vede uživatele k větší zodpovědnosti a samostatnosti.Uživatelé jsou podporováni ve využívání dostupných služeb a běžného společenského života (procházky, nákupy, výlety).

Bydlení Pod Lysou obývají muži i ženy ve 2 domech pro 6 uživatelů a 4 domech pro 8 uživatelů.

Bydlení Na Rozcestí obývají muži i ženy ve 2 domech pro 6 uživatelů.

Bydlení V Zahradě

Bydlení V Zahradě je určeno osobám s mentálním postižením v kombinaci s PAS, které potřebují individuální přístup. Bydlení V Zahradě (1 dům) obývají 4 uživatelé, k dispozici mají 2 kuchyňky a 2 koupelny. K domu patří malá oplocená zahrada s terasou. Služba podporuje uživatele v běžných činnostech spojených s chodem domácnosti a péčí o zahradu. Uživatelé jsou podporováni v kontaktu s vnějším prostředím.

Bydlení Pod Lipami

Bydlení Pod Lipami (1 dům) obývají 3 uživatelé (muži i ženy) s mentálním postižením v kombinaci s duálním postižením. V Bydlení pod Lipami je k dispozici 1 koupelna a obývací pokoj propojený s kuchyňským a jídelním koutem. Služba podporuje uživatele v soběstačnosti pomocí alternativní komunikace, při zajišťování stravy (nákupy potravin, vaření celodenní stravy) a hospodaření s finančními prostředky ve spolupráci s opatrovníkem. Služba je zaměřena na individuální přístup a podporu kontaktu s vnějším prostředím.

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19–80 let.

Pro příjem uživatelů je stanovena věková struktura cílové skupiny do 64 let.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravot. zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní uživatele (nebezpečí infekce),
 • s psychickým onemocněním či psychickou poruchou(např. akutní schizofrenií či poruchou nálad);
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • které závažným způsobem narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla organizace.

Kapacita a rozsah poskytování sociální služby

Kapacita služby je pro 120 uživatelů 24 hodin denně.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně

Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, zajišťovat rozvoj jejich dovedností i celkovou spokojenost.

Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice

Dílčí cíle:

 • Upevňovat a rozvíjet u uživatelů vlastní schopnosti a dovednosti (v oblasti hygieny, oblékání, stravování, pohybu) a kompetence – účast na konkrétních činnostech (vaření, volnočasové aktivity apod.).

 • Rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat je v naplňování jejich komunikačních potřeb.
 • Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (doprava, nákupy, návštěva restaurace, kina apod.).
 • Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci)

Bydlení Pod Lysou a Na Rozcestí

Dílčí cíle:

 • Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem (domácí činnosti – domácí práce, volnočasové aktivity).
 • Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která posiluje samostatnost a nezávislost uživatele.
 • Individuálně uživatele podporovat ve využívání vnějších zdrojů.
 • Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat kontakty s blízkými osobami (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).

Bydlení V Zahradě

Dílčí cíle:

 • Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem.

 • Podporovat uživatele v samostatnosti v sebeobslužných činnostech a procesech situačního chování.
 • Podporovat uživatele v péči o své okolí.
 • Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.

Bydlení Pod Lipami

Dílčí cíle:

 • Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 • Podporovat uživatele v samostatnosti při zajišťování a přípravě stravy.
 • Podporovat uživatele v péči o sebe a své okolí.
 • Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (nákupy, výlety).

Zásady služby

 • individuální přístup, empatie k uživatelům, každý člověk je jedinečná osobnost,
 • přiměřená podpora, rozvoj soběstačnosti a upevňování vlastních schopností a dovedností,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů, respektování intimity, soukromí apod.,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • podpora přirozených vztahů, spolupráce s přáteli a rodinami uživatelů,
 • odbornost a týmová spolupráce, podpora dalšího vzdělávání pracovníků, předávání nabytých zkušeností kolegům,
 • spolupráce s odborníky (supervize, lékaři, konzultanti, soudy apod.).