Veřejný závazek DOZP Pržno

Veřejný závazek - Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Pržno (Platnost od 1. 5. 2023)

Veřejný závazek

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, je součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem č. p. 239, 739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční služby sociální péče v šesti typech bydlení (Domov U Zvonu, Domov U Slunečnice, Bydlení Pod Lysou, Bydlení V Zahradě, Bydlení Na Rozcestí, Bydlení Pod Lipami).

Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje. Žádosti z jiných krajů ČR řeší individuálně dle potřebnosti žadatelů.

Poslání

Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporovat je v jejich dovednostech, schopnostech a vést je k zapojení do běžného společenského života.

Posláním Bydlení Pod Lysou a Na Rozcestí je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich samostatnost a začlenění do běžného společenského života.

Posláním Bydlení Pod Lipami je poskytovat bydlení a individuální podporu lidem s mentálním postižením v kombinaci s duálním postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby při běžných denních činnostech a využívání dostupných služeb.

Posláním Bydlení V Zahradě je poskytovat bydlení a individuální podporu lidem s mentálním postižením v kombinaci s PAS, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby za účelem sociálního začleňování. Podpora spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování práv a důstojnosti.

Základní činnosti

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje následující základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v 1–2lůžkových pokojích), úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a žehlení.
 • Poskytnutí stravy (zajištění snídaně, svačiny, oběda a večeře, podpora uživatelů při přípravě stravy).
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (uživatelům je poskytovaná podpora a pomoc při oblékání, svlékání, přesunu na lůžko nebo vozík, při podávání jídla a pití, prostorové orientaci, pohybu uvnitř bydlení i venku).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pracovníci poskytují podporu a pomoc při koupání, ranní a večerní hygieně, mytí vlasů, péči o nehty, při použití WC).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (uživatelům je poskytovaná podpora při vyhledávání aktivit, zájmových činností a trávení volného času).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pracovníci poskytují podporu při vytváření přirozených mezilidských vztahů, při využívání veřejně dostupných služeb).
 • Sociálně terapeutické činnosti (podpora uživatelů v běžných sociálních a technických dovednostech (např. hospodaření s penězi, práce s PC, ovládání elektroniky, péče o sebe apod.).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pracovníci podporují uživatele v projevu jejich svobodné vůle, v samostatném rozhodování).


Profil (charakteristika) domovů

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje péči a podporu v následujících bydleních:

Domov U Slunečnice

Domov U Slunečnice je určen osobám s mentálním či kombinovaným postižením, které potřebují vysokou míru podpory. Soukromí uživatelům zajišťují jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, pro volný čas a zájmovou činnost mají uživatelé k dispozici společenské prostory (včetně relaxační místnosti a místnosti pro snoezelen). Služba uživatele podporuje v rozvoji komunikačních dovedností a základní soběstačnosti. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí. Domov poskytuje službu 29 uživatelům (mužům i ženám).

Domov U Zvonu

Domov U Zvonu poskytuje péči a podporu převážně dospělým mužům a ženám s mentálním či kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory. Domov zajišťuje uživatelům potřebné soukromí při bydlení. Uživatelé mají k dispozici společenské prostory (včetně relaxační místnosti). Služba usiluje o to, aby uživatelé byli v kontaktu s vnějším prostředím. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí. Domov poskytuje službu 28 uživatelům (mužům i ženám).

Bydlení Pod Lysou, Bydlení Na Rozcestí

Bydlení Pod Lysou a Bydlení Na Rozcestí je sociální službou domova pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, která je poskytována v podmínkách běžných domácností. Uživatelé se podílejí na přípravě stravy (např. víkendové vaření), nakupování, péči o domácnost a okolí bydlení. Sociální služba vede uživatele k větší zodpovědnosti a samostatnosti.Uživatelé jsou podporováni ve využívání dostupných služeb a běžného společenského života (procházky, nákupy, výlety).

Bydlení Pod Lysou obývají muži i ženy ve 2 domech pro 6 uživatelů a 4 domech pro 8 uživatelů.

Bydlení Na Rozcestí obývají muži i ženy ve 2 domech pro 6 uživatelů.

Bydlení V Zahradě

Bydlení V Zahradě je určeno osobám s mentálním postižením v kombinaci s PAS, které potřebují individuální přístup. Bydlení V Zahradě (1 dům) obývají 4 uživatelé, k dispozici mají 2 kuchyňky a 2 koupelny. K domu patří malá oplocená zahrada s terasou. Služba podporuje uživatele v běžných činnostech spojených s chodem domácnosti a péčí o zahradu. Uživatelé jsou podporováni v kontaktu s vnějším prostředím.

Bydlení Pod Lipami

Bydlení Pod Lipami (1 dům) obývají 3 uživatelé (muži i ženy) s mentálním postižením v kombinaci s duálním postižením. V Bydlení pod Lipami je k dispozici 1 koupelna a obývací pokoj propojený s kuchyňským a jídelním koutem. Služba podporuje uživatele v soběstačnosti pomocí alternativní komunikace, při zajišťování stravy (nákupy potravin, vaření celodenní stravy) a hospodaření s finančními prostředky ve spolupráci s opatrovníkem. Služba je zaměřena na individuální přístup a podporu kontaktu s vnějším prostředím.

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 16–80 let.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravot. zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní uživatele (nebezpečí infekce),
 • s psychickým onemocněním či psychickou poruchou(např. akutní schizofrenií či poruchou nálad);
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • které závažným způsobem narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla organizace.


Kapacita a rozsah poskytování sociální služby

Kapacita služby je pro 120 uživatelů 24 hodin denně.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně

Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, zajišťovat rozvoj jejich dovedností i celkovou spokojenost.

Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice

Dílčí cíle:

 • Upevňovat a rozvíjet u uživatelů vlastní schopnosti a dovednosti (v oblasti hygieny, oblékání, stravování, pohybu) a kompetence – účast na

 • konkrétních činnostech (vaření, volnočasové aktivity apod.).

 • Rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat je v naplňování jejich komunikačních potřeb.
 • Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (doprava, nákupy, návštěva restaurace, kina apod.). 
 • Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).


Bydlení Pod Lysou a Na Rozcestí

Dílčí cíle:

 • Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem (domácí činnosti – domácí práce, volnočasové aktivity).
 • Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která posiluje samostatnost a nezávislost uživatele.
 • Individuálně uživatele podporovat ve využívání vnějších zdrojů.
 • Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat kontakty s blízkými osobami (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).


Bydlení V Zahradě

Dílčí cíle:

 • Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem. 
 • Podporovat uživatele v samostatnosti v sebeobslužných činnostech a procesech situačního chování.
 • Podporovat uživatele v péči o své okolí.
 • Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.


Bydlení Pod Lipami

Dílčí cíle:

 • Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.

 • Podporovat uživatele v samostatnosti při zajišťování a přípravě stravy.

 • Podporovat uživatele v péči o sebe a své okolí.

 • Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (nákupy, výlety).

Zásady služby

 • individuální přístup, empatie k uživatelům, každý člověk je jedinečná osobnost,
 • přiměřená podpora, rozvoj soběstačnosti a upevňování vlastních schopností a dovedností,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů, respektování intimity, soukromí apod.,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • podpora přirozených vztahů, spolupráce s přáteli a rodinami uživatelů,
 • odbornost a týmová spolupráce, podpora dalšího vzdělávání pracovníků, 
 • předávání nabytých zkušeností kolegům,
 • spolupráce s odborníky (supervize, lékaři, konzultanti, soudy apod.).