Veřejný závazek DOZP Pržno

Veřejný závazek - Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Pržno (Platnost od 1. 10. 2021)


Cíl a účel vnitřního pravidla

Účelem tohoto vnitřního pravidla je definování poslání, cílů, cílové skupiny uživatelů a zásad poskytované služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením, Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno. Jednotlivá ustanovení vnitřního pravidla charakterizují zařízení v jeho základních oblastech činnosti a jsou prohlášením vůči potencionálním zájemcům a uživatelům služby sociální péče. Toto prohlášení se po zveřejnění stává Veřejným závazkem a je základním dokumentem poskytovatele.

Úvodní ustanovení - obsah vnitřního pravidla

Vnitřní pravidlo se zaměřuje na prohlášení Veřejného závazku, který je tvořen z:

 • definice poslání,
 • popisu základních činností,
 • popisu cílové skupiny,
 • uvedení kapacity jednotlivých části služby,
 • popisu cílů,
 • popisu zásad poskytované služby,
 • uvedení kontaktů služby.

Veřejný závazek

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, je součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem Pržno č.p. 239, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční služby sociální péče ve dvou domovech (Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice) a deseti domcích rodinného typu (Bydlení U Lesa, Bydlení Pod Lysou, Bydlení Na Rozcestí, Bydlení Pod Lipami a Bydlení V Zahradě).

Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje. Žádosti z jiných krajů ČR řeší individuálně dle potřebnosti žadatelů.

Poslání

Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporovat je v jejich dovednostech, schopnostech a vést je k zapojení do běžného společenského života.

Posláním Bydlení U Lesa, Pod Lysou a Na Rozcestí je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich samostatnost a začlenění do běžného společenského života.

Posláním Bydlení Pod Lipami a Bydlení V Zahradě je poskytovat bydlení a individuální podporu lidem s mentálním postižením v kombinaci s PAS a s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby za účelem sociálního začleňování, aby mohli žít způsobem života obvyklým pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování práv a důstojnosti.

Základní činnosti

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně poskytuje následující základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v 1-2lůžkových pokojích), úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a žehlení.
 • Poskytnutí stravy (zajištění snídaně, svačiny, oběda a večeře, podpora uživatelů při přípravě stravy).
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (uživatelům je poskytovaná podpora a pomoc při oblékání, svlékání, přesunu na lůžko nebo vozík, při podávání jídla a pití, prostorové orientaci, pohybu uvnitř bydlení i venku).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pracovníci poskytují podporu a pomoc při koupání, ranní a večerní hygieně, mytí vlasů, péči o nehty, při použití WC).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (uživatelům je poskytovaná podpora při vyhledávání aktivit, zájmových činností a trávení volného času).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pracovníci poskytují podporu při vytváření přirozených mezilidských vztahů, při využívání veřejně dostupných služeb).
 • Sociálně terapeutické činnosti (podpora uživatelů v běžných sociálních a technických dovednostech (např. hospodaření s penězi, práce s PC, ovládání elektroniky, péče o sebe apod.).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pracovníci podporují uživatele v projevu jejich svobodné vůle, v samostatném rozhodování).


Profil (charakteristika) domovů

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně poskytuje péči a podporu v následujícím ubytování:

Domov U Slunečnice

Domov U Slunečnice je určen dospívajícím a mladým osobám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (přízemí) a dospělým osobám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (patro) s vyšší mírou podpory. Soukromí uživatelům zajišťují jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, pro volný čas a zájmovou činnost mají uživatelé k dispozici společenské prostory (včetně relaxační místnosti a místnosti pro snoezelen). Služba uživatele podporuje v rozvoji komunikačních dovedností a základní soběstačnosti. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí. Domov poskytuje službu 29 uživatelům (mužům i ženám).

Domov U Zvonu

Domov U Zvonu poskytuje péči a podporu převážně dospělým mužům a ženám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením s vyšší mírou podpory. Domov vytváří přátelskou atmosféru a zajišťuje uživatelům potřebné soukromí při bydlení. Uživatelé mají k dispozici společenské prostory (včetně relaxační místnosti). Služba usiluje o to, aby uživatelé byli v kontaktu s vnějším prostředím. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí. Domov poskytuje službu 28 uživatelům (mužům i ženám).

Bydlení Pod Lysou, U Lesa a Na Rozcestí

Bydlení Pod Lysou, U Lesa a Na Rozcestí je sociální službou domova pro osoby se zdravotním postižením, která je poskytována v podmínkách běžných domácností. Bydlení je vybudováno jako "satelitní městečko" a je určeno pro uživatele s menší mírou podpory. Služba připravuje uživatele na budoucí možný život v chráněném bydlení. Uživatelé se podílejí na přípravě stravy (např. víkendové vaření), nakupování, péči o domácnost a své osobní věci. Sociální služba vede uživatele k samostatnému způsobu života, vzájemné spolupráci a společnému soužití.Uživatelé zpravidla rozvíjejí své pracovní dovednostiv sociálně terapeutických dílnách, jsou podporováni v samostatnosti mimo domov (procházky, nákupy, výlety).

Bydlení Pod Lysou (4 domy) obývají muži i ženy (2 domy pro 6 uživatelů, 2 domy pro 8 uživatelů).

Bydlení U Lesa (2 domy), každý pro 8 uživatelů, obývají muži i ženy.

Bydlení Na Rozcestí (2 domy), každý pro 6 uživatelů, obývají muži i ženy.

Bydlení V Zahradě a Pod Lipami je určeno osobám s mentálním postižením v kombinaci s PAS a osobám s duálním postižením - hluchoslepotou, které potřebují vyšší míru podpory. Bydlení V Zahradě (1 dům) obývají 4 uživatelé, bydlení Pod Lipami (1 dům) obývají 3 uživatelé (muži i ženy). V bydlení V Zahradě jsou k dispozici 2 kuchyňky a 2 koupelny. K domu patří malá zahrada s terasou a houpačkou. V bydlení pod Lipami je k dispozici 1 koupelna a obývací pokoj propojený s kuchyňským a jídelním koutem. Služba podporuje uživatele v základní soběstačnosti, kontaktu s vnějším prostředím, poskytuje individuální přístup, klidné a důstojné prostředí.

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 16-80 let.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravot. zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní uživatele (nebezpečí infekce),
 • s psychickým onemocněním či psychickou poruchou(např. akutní schizofrenií či poruchou nálad); s poruchami autistického spektra, které jsou provázeny agresí u spolubydlících,
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • které závažným způsobem narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla organizace.

Kapacita a rozsah poskytování sociální služby

Kapacita služby je pro 120 uživatelů 24 hodin denně.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně

Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, zajišťovat rozvoj jejich dovedností i celkovou spokojenost.

Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice

Dílčí cíle:

 • Upevňovat a rozvíjet u uživatelů vlastní schopnosti a dovednosti (v oblasti hygieny, oblékání, stravování, pohybu) a kompetence - účast na konkrétních činnostech (vaření, volnočasové aktivity apod.).
 • Rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat je v naplňování jejich komunikačních potřeb.
 • Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (doprava, nákupy, návštěva restaurace, kina, sportovní akce apod.).
 • Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).

Bydlení U Lesa, Pod Lysou a Na Rozcestí

Dílčí cíle:

 • Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem (domácí činnosti-domácí práce, komunikace, volnočasové aktivity).
 • Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která posiluje samostatnost a nezávislost uživatele.
 • Individuálně uživatele podporovat ve využívání vnějších zdrojů.
 • Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat kontakty s blízkými osobami (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).

Bydlení V Zahradě a Pod Lipami

Dílčí cíle:

 • Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 • Podporovat uživatele v samostatnosti v sebeobslužných činnostech a procesech situačního chování.
 • Podporovat uživatele v péči o sebe a své okolí.
 • Podporovat uživatele v zapojení se do pracovních aktivit (sociálně terapeutické dílny).Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.

Zásady služby

 • individuální přístup, empatie k uživatelům, každý člověk je jedinečná osobnost,
 • přiměřená podpora, rozvoj soběstačnosti a upevňování vlastních schopností a dovedností,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů, respektování intimity, soukromí apod.,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • podpora přirozených vztahů, spolupráce s přáteli a rodinami uživatelů,
 • odbornost a týmová spolupráce, podpora dalšího vzdělávání pracovníků, předávání nabytých zkušeností kolegům,
 • spolupráce s odborníky (supervize, lékaři, konzultanti, soudy apod.).

Kontakty

Adresa:

Náš svět, příspěvková organizace

č.p. 239

739 11 Pržno

Ředitel organizace

Ing. Jan Zvoníček

č.p. 239

Tel. 558 605 603, 720 538 428

j.zvonicek@nassvetprzno.cz

Vedoucí služby

Bc. Květoslava Pavlisková

č.p. 239

Tel. 734 241 213

k.pavliskova@nassvetprzno.cz

Sociální pracovnice - jednání se zájemcem o službu:

Domov U Slunečnice, Domov u Zvonu

Mgr. Petra Vítová

č.p. 239

Tel. 558 605 617, 704 955 126

p.vitova@nassvetprzno.cz

Bydlení U Lesa, Pod Lysou, Na Rozcestí, V Zahradě a Pod Lipami
Iveta Kaňáková, DiS.

č.p. 239

Tel.: 558 605 627, 733 349 723

i.kanakova@nassvetprzno.cz


Osobní jednání: V pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hod. (nejlépe po telefonické domluvě, možnost dohodnout i jiný čas v pracovních dnech).