Projekty

PŘÍSPĚVEK Z MSK

MSK

 

Příspěvek z Moravskoslezského kraje z Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

 

Sociálním službám v naši organizaci jsou poskytovány finanční prostředky z Moravskoslezského kraje, které jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, a to z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

 

 

VYROVNÁVACÍ PLATBA

MSK

 

Na základě Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, byla od roku 2016 organizace Náš svět p. o. ze strany Moravskoslezského kraje pověřena k výkonu služby obecně hospodářského zájmu formou „Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“.

 

 

       

 

PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 3

Logo STD

 

Podpora služeb sociální prevence 3

registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Organizace Náš svět p. o. je v letech 2020-2021 zapojena do realizace projektu „Podpora služeb sociální prevence 3″  spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,  státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt zajistí financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby Sociálně terapeutické dílny.  

 

DOTAČNÍ PROJEKT FINANCOVANÝ Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II MORAVSKOSLEZSKO 2007 – 2013 „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁŠ SVĚT PRO NEVIDOMÉ A NESLYŠÍCÍ“

registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/35.01757

období realizace projektu od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015

Projekt s názvem „Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“ byl realizován s cílem zřízení a zavedení služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s hluchoslepotou v kombinaci s mentální retardaci a prvky autismu prostřednictvím rekonstrukce objektu původně navrženého jako dům správce areálu. Díky realizaci projektu došlo ke zkvalitnění života a životních podmínek těchto osob. Přínosem projektu bylo také vytvoření 6 nových pracovních míst.

 

 

PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 2

Logo STD

Podpora služeb sociální prevence 2

registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Organizace Náš svět p. o. je v roce 2019 zapojena do realizace projektu „Podpora služeb sociální prevence 2″  spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,  státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt zajistí financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby Sociálně terapeutické dílny.  

 

 

PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 1

Logo STD

Podpora služeb sociální prevence 1

registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648

Organizace Náš svět p. o. zahájila dne 1.1.2016 realizaci tříletého projektu určeného na financování sociální služby Sociálně terapeutické dílny s registračním číslem 3785984, na období let 2016-2018, v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1″ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,  státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

KDE JE VŮLE, TAM JE CESTA

EU logo

 

Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníků domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování

 registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077

Organizace Náš svět p. o.zahájila v říjnu 2016 realizaci projektu  Kde je vůle tam je cesta. Více informaci naleznete v přiloženém dokumentu.

Zahájení projektu  

Výstup z projektu

 

 

OPTIMALIZACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013

 

Organizace Náš svět p. o. je zapojena do projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1

registrační číslo: CZ.1.04./3.1.00/05.00070

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Optimalizace služeb 2013

 

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V ORGANIZACI NÁŠ SVĚT

Registrační číslo: CZ.104/3.1.03/A7.00059

V rámci realizace projektu bude podpořeno další vzdělávání pro celkem 105 pracovníků v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Podpora vzdělávání 2015

 

 

 

POŘÍZENÍ VOZIDEL DO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/38.01795

Organizace Náš svět p. o. pořídila voziidla s operačního programu ROP NUTS II Morvskoslezsko 2007 -2013. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Pořízení vozidel

 

       

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II MORAVSKOSLEZSKO 2007 – 2013 „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO NEVIDOMÉ A NESLYŠÍCÍ“

registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/35.01757

období realizace projektu od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015

Projekt s názvem „Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“ byl realizován s cílem zřízení a zavedení služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s hluchoslepotou v kombinaci s mentální retardaci a prvky autismu prostřednictvím rekonstrukce objektu původně navrženého jako dům správce areálu. Díky realizaci projektu došlo ke zkvalitnění života a životních podmínek těchto osob. Přínosem projektu bylo také vytvoření 6 nových pracovních míst.

 

 

 

DOSTAVBA AREÁLU

Ústav sociální péče pro mládež Pržno – dostavba areálu.

Předmětem projektu bylo financování dostavby areálu zařízení Náš svět v Pržně. Z důvodů přiblížení se standardům Evropské unie se v rámci projektu vybudovalo multifunkční vzdělávací centrum sloužící jak obyvatelům zařízení, tak i široké veřejnosti, dále domov pro lidi s psychiatrickými diagnózami, krytá dráha pro hipoterapii, skleník, vnitřní komunikace a síťové rozvody. Hlavním cílem projektu bylo zlepšit podmínky obyvatel zařízení Náš svět, zvýšit úroveň a komplexnost poskytovaných služeb a také podpořit integraci do normálního života v občanské společnosti.

Zdroje financování: Evropská unie (ERDF)  80%
Moravskoslezský kraj  12%
Státní rozpočet  8%
Finanční rozsah: Celkové náklady ve výši cca 60 mil. Kč
Předkladatel: Moravskoslezský kraj