Projekty

"Mobilní naučná zahrada"

Financování projektu "Mobilní náučná zahrada" je z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci akce "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro příspěvkové organizace MSK. Projekt je realizován od 01. 11. 2022 do 31. 08. 2023.

Mobilní zahrady byly v rámci projektu vytvořeny ve venkovních prostorech v zařízení příspěvkové organizace Náš svět, která poskytuje sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem, Domov pro osoby se zdravotním postižením a poskytnou praktické využití stávajících volných prostorů. Naučná zahrada umožňuje uživatelům pěstovat a poznávat různé druhy bylin a rostlin, které jim pomohou získat nové dovednosti a znalosti jak pěstovat a využívat bylinky a další rostliny v běžném životě.

Cílem projektu bylo vybudovat naučnou mobilní zahradu formou vyvýšených záhonů, díky kterým si mohou naši uživatele procvičit jemnou motoriku, a pracovní terapii využít pro zklidnění mysli, naučit se poznávat různé druhy rostlin a bylin, které se mohou zpracovávat při vaření, pečení, aromaterapii a podobně. Rostliny byly opatřeny pospiskami. Mobilní zahradu budou moci využívat také klienti, kteří mají tělesné postižení a jsou odkázání na invalidní vozík. Zahrada je koncipována tak, aby u ní lidé na vozíčku nebo židli mohli sedět "jako za stolem" a pracovat s rostlinami. Přínosem projektu je také, že imobilní uživatelé mají tyto vyvýšené záhony v bezporstřední blízkosti na zpevněné ploše terasy a mohou se při odpočinku kochat zhotovenými ekosystémy a vnímat tak blízkost přírody.

PŘÍSPĚVEK Z MSK

Příspěvek z Moravskoslezského kraje z Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Sociálním službám v naší organizaci jsou poskytovány finanční prostředky z Moravskoslezského kraje, které jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, a to z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

VYROVNÁVACÍ PLATBA

Na základě Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, byla od roku 2016 organizace Náš svět p. o. ze strany Moravskoslezského kraje pověřena k výkonu služby obecně hospodářského zájmu formou "Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".

 PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 3

registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Organizace Náš svět p. o. je v letech 2020-2021 zapojena do realizace projektu "Podpora služeb sociální prevence 3″ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt zajistí financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby Sociálně terapeutické dílny.

PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 2

registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Organizace Náš svět p. o. je v roce 2019 zapojena do realizace projektu "Podpora služeb sociální prevence 2″ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt zajistí financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby Sociálně terapeutické dílny.

PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 1

registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648

Organizace Náš svět p. o. zahájila dne 1.1.2016 realizaci tříletého projektu určeného na financování sociální služby Sociálně terapeutické dílny s registračním číslem 3785984, na období let 2016-2018, v rámci projektu "Podpora služeb sociální prevence 1″ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

DOTAČNÍ PROJEKT FINANCOVANÝ Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II MORAVSKOSLEZSKO 2007 - 2013 "CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁŠ SVĚT PRO NEVIDOMÉ A NESLYŠÍCÍ"

registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/35.01757

období realizace projektu od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015

Projekt s názvem "Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící" byl realizován s cílem zřízení a zavedení služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s hluchoslepotou v kombinaci s mentální retardaci a prvky autismu prostřednictvím rekonstrukce objektu původně navrženého jako dům správce areálu. Díky realizaci projektu došlo ke zkvalitnění života a životních podmínek těchto osob. Přínosem projektu bylo také vytvoření 6 nových pracovních míst.

KDE JE VŮLE, TAM JE CESTA

Kde je vůle, tam je cesta - cílená podpora pracovníků domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování.

registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077

Organizace Náš svět p. o. od října 2016 do září 2018 realizovala projekt Kde je vůle tam je cesta. Více informaci naleznete v přiloženém dokumentu o Zahájení projektu a v dokumentu Výstup z projektu.