Ochrana oznamovatele

Podání oznámení podle směrnice o ochraně oznamovatele

WHISTLEBLOWING

Náš svět, příspěvková organizace, se sídlem č.p.239, 739 11 Pržno, IČO: 00847046 (dále jen "organizace") jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele"), informuje o základních zásadách a principech na základě, kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 • ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

2. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s organizaci ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.

3. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to, jestli pro podání oznámení využije:

 • vnitřní oznamovací systém (dále jen "VOS"),
 • externí oznamovací systém vedeného Ministerstvem spravedlnosti (www.justice.cz),
 • nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.

4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.

6. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

7. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

8. Oznamovatel nesmí podávat vědomě nepravdivé oznámení.

Obsah oznámení

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblasti působnosti);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách organizace je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

 1. Bc. Jiřina Nováková – příslušná osoba
 2. Mgr. Martina Mendreková – zástupce příslušné osoby

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

1. ústně (osobně) v sídle organizace Náš svět, příspěvková organizace na adrese č.p.239, 739 11 Pržno, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání oznámení bude vyhotoven písemný zápis.

2. písemně na podatelně organizace Náš svět, příspěvková organizace na adrese č.p.239, 739 11 Pržno. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT"

3. telefonicky na telefonní lince:

Příslušná osoba - tel. č. 604 296 833

Zástupce příslušné osoby – tel. č. 739 080 933

Provozní doba telefonních linek:
pondělí – pátek: 8:00 – 13:00 hod.

O telefonickém podání oznámení bude vyhotoven písemný zápis.

4.  elektronicky na e‑mailové adrese whistleblowing@nassvetprzno.cz

V případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany organizace/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.

Náš svět, příspěvková organizace

Vydané dne 1.8.2023