Pokyny pro zájemce

Vstup uživatele do služby - jednání se zájemcem o službu:

V případě zájmu o poskytování sociálních služeb se zájemce může obrátit na sociální pracovnici. Žádosti jsou shromažďovány a evidovány v sídle organizace. O zařazení či nezařazení do databáze žadatelů o službu bude žadatel písemně informován po projednání žádosti sociálně zdravotní komisí do 30 dnů.

Osobní jednání:
V pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hod. (nejlépe po telefonické domluvě, možnost dohodnout i jiný čas v pracovních dnech). Kontakty na sociální pracovniky naleznete zde

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb (dále jen "smlouva"):

Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Etapy procesu uzavírání smlouvy:

Proces uzavírání smlouvy s žadatelem sestává z následujících etap:

1. Výběr žadatele z databáze (pořadníku) odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů (pokud byl zájemce z kapacitních důvodů odmítnutý).
2. Pozvání vybraného žadatele k jednání (nebo dojednání návštěvy) a nabídnutí prohlídky služby.
3. Nabídka uvolněného místa vybranému žadateli (nabídka uzavření smlouvy).
4. Jednání s žadatelem před uzavřením smlouvy:
 • aktualizace sociální a zdravotní situace žadatele
 • dojednání aktuální podpory v činnostech sociální služby
 • dojednání rozsahu a způsobu podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb a osobních cílů při nástupu do zařízení
 • opětovné seznámení žadatele s důležitými informacemi o poskytované sociální službě
 • dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby
 • projednávání návrhu smlouvy.

5. Prostor pro rozhodování žadatele o návrhu smlouvy.
6. Uzavření smlouvy.

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče:

(Důvody vylučující poskytnutí služby vychází zejména z ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.)

Jestliže pověřený sociální pracovník během rozhovoru zjistí, že existují důvody, pro které s osobou (zájemcem) nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v naší organizací, nemůže tuto osobu zařadit do databáze žadatelů. Sociální pracovník v tomto případě zájemci vysvětlí důvod odmítnutí a poskytne mu základní sociální poradenství, jak má dále postupovat v řešení jeho nepříznivé sociální situace (např. zájemci doporučí jinou službu).

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel má svou dokumentaci, která obsahuje smlouvu o poskytované službě, vyúčtování příspěvků za péči, úhrady za bydlení, stav financí na účtu, sjednaný rozsah a průběh poskytované sociální služby, individuální plán. Ten se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. V případě potřeby se zpracovává Plán rizik. Individuální plán rizik se zpracovává v případech, kdy je potřeba individuálně konkretizovat, doplnit či rozvinout pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací.

Individuální plán zpracovává pracovník (či tým pracovníků), kterého určí vedoucí služby.

Plán zpravidla obsahuje:

 • všechny zvažované strategie prevence a analýzu situací - projevy (popis) rizikového chování
 • prevenci - předcházení rizikovému chování
 • podrobný konkrétní popis postupů pracovníků v případě rizikového chování daného uživatele, včetně definování všech opatření, které mohou být použity.

Tvorbu plánu rizik upravuje vnitřní pravidlo § 89 ZSS/OOP/. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

Po zahájení poskytování služby pracovník poskytovatele (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován a vyhodnocován. Klíčový pracovník je osoba na pozici pracovníka v sociálních službách a je v nejčastějším kontaktu s uživatelem. Uživatel má právo požádat o změnu klíčového pracovníka, nebo podat návrh na určení této osoby. O této své potřebě informuje vedoucí služby, případně sociálního pracovníka.

Metody práce s uživatelem:

Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživateli. U všech uživatelů je vedena agenda individuálního plánování a sociální agenda. Ošetřovatelskou a zdravotní dokumentaci vede ošetřující lékař. Cílem sociální služby je dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele a jeho nezávislosti na sociální službě. Uživatelům nabízíme možnosti k aktivnímu a plnohodnotnému využívání času včetně podpory v uplatnění na trhu práce. Uplatněné postupy práce s uživatelem mají zejména podpůrný charakter, který omezuje závislost uživatele na poskytované službě. Rozsah, forma pomoci a podpory, je vedena tak aby, vždy zachovávala lidskou důstojnost uživatele.

Vedle individuální práce s uživateli využíváme také práci skupinovou. Kvalitní skupinové programy jsou směřovány ke zlepšení fyzického i duševního stavu uživatele. V programech se objevují zejména různé druhy terapií - arteterapie, muzikoterapie. Nabízeny jsou také činnosti v sociálně terapeutických dílnách za účelem posilování pracovních dovedností (výroba svíček, mýdel, výrobků z proutí, keramika, zemědělská terapie, počítačová učebna).

V rámci ověření kvality poskytovaných služeb vytváříme ankety, které formou zpětné vazby upozorňují na nedostatky či nespokojenost s poskytovanými službami. Kontrolujeme a hodnotíme, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů. Do těchto hodnocení zapojujeme uživatele, zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby.

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník, nebo jiná osoba, která přichází do kontaktu se zařízením nebo uživateli, má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost v písemné, ústní nebo v elektronické podobě, případně alternativní formou komunikace (např. foto reálie). Forma stížnosti může být oficiální nebo anonymní. Žádná osoba podávající stížnost není v žádném ohledu ohrožena, ani vůči ní nemohou být uplatněny sankce. Stížnosti jsou evidovány a vyřizovány nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejich evidence v systému spisové služby vedeného na sekretariátu ředitele, dle platného vnitřního pravidla - Pravidla pro podání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.

Ukončení poskytnutí služby:

Smlouva může být ukončena:

 • úmrtím uživatele,
 • ukončením činnosti poskytovatele,
 • dohodou,
 • výpovědí - danou uživatelem,
 • výpovědí - danou poskytovatelem,
 • projevem vážně míněného nesouhlasu.

Ceník služeb:

Kontakty:

Iveta Kaňáková, DiS.

sociální pracovnice DOZP2 - domky A3, A5, B1-B4

tel. .č. 558 605 627, 733 349 723

email: i.kanakova@nassvetprzno.cz

Mgr. Petra Vítová

sociální pracovnice  DOZP3 Domov U Zvonu, DOZP1 - domky A1, SO-02

tel. č. 558 605 617, 704 955 126

email: p.vitova@nassvetprzno.cz

Mgr. Jana Pavelková

sociální pracovnice DOZP4 Domov U Slunečnice, DOZP1-domky A2,A4

tel. č. 558 605 628, 739 337 400

email: j.pavelkova@nassvetprzno.cz

Bc. Petra Šimková, DiS.

sociální pracovnice DZR a STD

tel. č. 558 605 618, 724 544 507

email: p.simkova@nassvetprzno.cz

Tereza Kašpríková, DiS.

sociální pracovnice CHB Frýdek-Místek

tel. č. 558 111 415, 724 544 508

email: t.kasprikova@nassvetprzno.cz