Veřejný závazek CHB Pržno

Veřejný závazek - Chráněné bydlení (CHB) Pržno

Veřejný závazek

Chráněné bydlení Pržno je součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Chráněné bydlení Náš svět Pržno poskytuje sociální služby v domcích rodinného typu v Pržně. Příspěvková organizace Náš svět přijímá pouze žadatele z Moravskoslezského kraje.

Posláním chráněného bydlení Náš svět Pržno je poskytovat každodenní pobyt, aktivní podporu lidem s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s PAS a s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, aby mohli žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování jejich práv a lidské důstojnosti.

Základní činnosti

Chráněné bydlení poskytuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení

Chráněné bydlení v Pržně je poskytováno ve čtyřech domcích, které jsou v areálu organizace Náš svět Pržno:

 • Bydlení V Zahradě - pro čtyři osoby, uživatelé s mentálním postižením s PAS.
 • Bydlení Pod Lipami - pro tři osoby, uživatelé s mentálním postižením v kombinaci s duálním postižením.
 • Bydlení Na Rozcestí (dva domky) - pro dvanáct osob, uživatelé s mentálním postižením.

V přízemí Bydlení Na Rozcestí je kuchyňka, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jedno a dvoulůžkové pokoje. Bydlení V zahradě a Pod Lípami je přízemní.

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro muže a ženy od 19-64 let s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v chráněném bydlení z důvodu akutní infekční nemoci,
 • opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného soužití.

Věková struktura

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let.

Kapacita a rozsah poskytování sociální služby

Kapacita služby je pro 19 uživatelů.

Služba chráněné bydlení V Zahradě je pro 4 uživatele 24 hod. denně.

Služba chráněné bydlení Pod Lípami je pro 3 uživatele 24 hod. denně.

Služba chráněné bydlení Na Rozcestí je pro 12 uživatelů 12 hod. denně (od 7:00 - 19:00 hod.).

Cíle chráněného bydlení Pržno

Hlavním cílem sociální služby je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů. Vytvářet uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a dovedností a udržení míry soběstačnosti uživatelů, a to dle jejich individuálních schopností.

Dílčí cíle:

 1. Prostředísociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 2. Podpora uživatelů v samostatnosti v sebeobslužných činnostech a procesech situačního chování.
 3. Podpora uživatelů v péči o sebe a své okolí.
 4. Podpora uživatelů v zapojení se do pracovních aktivit a návyků (sociálně terapeutické dílny, zaměstnání)
 5. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.

Zásady služby

 • individuální přístup k uživatelům,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů (předcházení předsudkům),
 • rozvoj samostatnosti uživatelů,
 • podpora sociálního začleňování uživatelů,
 • partnerský přístup k uživatelům,
 • zásada odbornosti