Veřejný závazek CHB Pržno

Veřejný závazek - Chráněné bydlení (CHB) Pržno

Posláním Chráněného bydlení Náš svět Pržno je poskytovat každodenní pobyt, aktivní podporu lidem s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s PAS a s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, aby mohli žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování jejich práv a lidské důstojnosti.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • stravování,
 • ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojní pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení:

Chráněné bydlení v Pržně je poskytováno ve čtyřech domcích, které jsou v areálu organizace Náš svět Pržno:

 • Bydlení V Zahradě - pro čtyři osoby, uživatelé s mentálním postižením s PAS.
 • Bydlení Pod Lipami - pro tři osoby, uživatelé s mentálním postižením v kombinaci s duálním postižením.
 • Bydlení Na Rozcestí (dva domky) - pro dvanáct osob, uživatelé s mentálním postižením.

V přízemí domků Na Rozcestí je kuchyňka, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jedno a dvoulůžkové pokoje. Domek V zahradě a Pod Lípami je přízemní. Sociální služba je určena pro muže a ženy od 19-64 let s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.

Cílová skupina:

Sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením - hluchoslepotou ve věku od 19 - 64 let, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • Jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Které nejsou schopny pobytu v CHB z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného soužití.

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let.

Kapacita a rozsah poskytování sociální služby:

Kapacita služby je pro 19 uživatelů.

Služba CHB V Zahradě je pro 4 uživatele 24 hod. denně.

Služba CHB Pod Lípami je pro 3 uživatele 24 hod. denně.

Služba CHB Na Rozcestí je pro 12 uživatelů 12 hod. denně (od 7:00 - 19:00 hod.).

Cíle chráněného bydlení Pržno:

Hlavním cílem sociální služby je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů. Vytvářet uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a dovedností a udržení míry soběstačnosti uživatelů, a to dle jejich individuálních schopností.

Dílčí cíle:

 1. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 2. Podpora uživatelů v samostatnosti v sebeobslužných činnostech a procesech situačního chování.
 3. Podpora uživatelů v péči o sebe a své okolí.
 4. Podpora uživatelů v zapojení se do pracovních aktivit a návyků (sociálně terapeutické dílny, zaměstnání).
 5. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.

Zásady služby:

 • individuální přístup k uživatelům
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů (předcházení předsudků)
 • rozvoj samostatnosti uživatelů
 • podpora sociálního začleňování uživatelů
 • partnerský přístup k uživatelům
 • zásada odbornosti