Veřejný závazek DOZP-FM

Veřejný závazek - Domov pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek (DOZP-FM)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek.

Posláním DOZP/DA ve Frýdku-Místku je poskytovat celoroční pobyt lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba usiluje o rozvíjení a udržení takových schopností a dovedností uživatelů, které vedou k jejich samostatnosti. Rozsah a způsob podpory pracovní tým poskytuje tak, aby zachovával lidskou důstojnost osob. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů. Motivuje a aktivně podporuje uživatele v činnostech, které posilňují jejich sociální začleňování. Sociální službu DOZP/DA poskytuje kvalitně a v zájmu osob, tak aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojení pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

Profil (charakteristika) domova pro osoby se zdravotním postižením Domov Anenská:

Sociální služba je poskytována v přízemí zrekonstruované dvoupodlažní budovy na ulici Jaroslava Lohrera 779 ve Frýdku-Místku (část Místek), v zástavbě panelových domů sídliště Anenská, se zahradou a v dosahu příměstské hromadné dopravy. Uživatelé mají k dispozici 5 plně vybavených dvoulůžkových pokojů s vlastním kuchyňským koutem, koupelnou a WC. Nedílnou součástí je vybavená společenská místnost s kuchyní, pracovna zaměstnanců, kancelář vedoucí služby včetně pokladny, galerie, aktivizační místnost a prádelna. Celý objekt je bezbariérový.

Cílová skupina:

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením (mentální a tělesné), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v DOZP z důvodu akutní infekční nemoci,
 • nebo by chování osob z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let.

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby:

Služba je poskytována 10 uživatelů nepřetržitě 24 hodin denně.

Cíle DOZP/Domova Anenská (DOZP/DA):

Hlavním cílem služby je vytvářet takové životní podmínky, které budou přispívat k rozvoji a udržení dosavadních schopností uživatelů.

Dílčí cíle:

 1. Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která motivuje k samostatnému způsobu života (např. v oblasti hygieny stravování, pohybu péčí o své věci apod.).
 2. Naplňovat potřeby dle Individuálních plánů uživatele.
 3. Podporovat uživatele při rozvíjení jeho zájmů, koníčků a k aktivnímu trávení volného času.
 4. Podporovat uživatele v rozvoji a udržení běžného způsobu života.
 5. Vytvářet příležitosti pro vznik sociálních vztahů a jejich udržování (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
 6. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (např. holič, pedikúra apod.).
 7. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.

Zásady služby:

 • Přiměřená podpora - nezneschopňovat, nepřeceňovat uživatele, nerozhodovat za uživatele, službu poskytovat individuálně dle jeho potřeb a schopností.
 • Povzbuzující a motivující přístup - uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech.
 • Partnerský přístup - vztah mezi uživatelem a pracovníkem je partnerský a rovnocenný
  na základě dohody.
 • Profesionální přístup - jednání s respektem a úctou k uživateli i ke kolegům.
 • Loajalita - směrem k uživateli - o uživateli nemluvit v jeho nepřítomnosti mezi jinými uživateli, mlčenlivost, jednání v zájmu uživatele.
 • Loajalita směrem k zaměstnavateli a nadřízenému:
  • poukázat na problém, nebát se říci pravdu,
  • říci svůj názor,
  • mlčenlivost,
  • řešení v týmu, týmová spolupráce.