Veřejný závazek DOZP-FM

Veřejný závazek - Domov pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek (DOZP-FM)

Veřejný závazek

Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Anenská (dále jen DOZP/DA), J. Lohrera 779, Frýdek-Místek, je součástí organizace Náš svět, příspěvkové organizace se sídlem Pržno 239, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. DOZP/DA poskytuje celodenní pobytové služby sociální péče. Příspěvková organizace přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje.

Posláním DOZP/DA ve Frýdku-Místku je poskytovat celoroční pobyt lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba usiluje o rozvíjení a udržení takových schopností a dovedností uživatelů, které vedou k jejich samostatnosti. Rozsah a způsob podpory pracovní tým poskytuje tak, aby zachovával lidskou důstojnost a dodržování lidských práv a svobod uživatelů. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů. Motivuje a aktivně podporuje uživatele v činnostech, které posilňují jejich sociální začleňování.

Základní činnosti:

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Anenská poskytuje tyto základní činnosti:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojení pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

Profil (charakteristika) domova pro osoby se zdravotním postižením Domov Anenská:

Sociální služba je poskytována v přízemí zrekonstruované dvoupodlažní budovy na ulici Jaroslava Lohrera 779 ve Frýdku-Místku (část Místek), v zástavbě panelových domů sídliště Anenská, se zahradou a v dosahu příměstské hromadné dopravy. Uživatelé mají k dispozici 5 plně vybavených dvoulůžkových pokojů s vlastním kuchyňským koutem, koupelnou a WC. Nedílnou součástí je vybavená společenská místnost s kuchyní, pracovna zaměstnanců, kancelář vedoucí služby včetně pokladny, galerie, aktivizační místnost a prádelna. Celý objekt je bezbariérový.

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením (mentální a tělesné), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v DOZP z důvodu akutní infekční nemoci,
 • nebo by chování osob z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Věková struktura

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19-64 let.

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby:

Služba je poskytována 10 uživatelů nepřetržitě 24 hodin denně.

Cíle DOZP/Domova Anenská (DOZP/DA)

Hlavním cílem služby je vytvářet takové životní podmínky, které budou přispívat k rozvoji a udržení dosavadních schopností uživatelů.

Dílčí cíle:

 • Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která motivuje k samostatnému způsobu života (např. v oblasti hygieny, stravování, pohybu, péčí o své věci apod.).
 • Prostředí služby přiblížit životu běžné domácnosti a běžnému způsobu života (dopoledne pracovní aktivity, odpoledne volnočasové aktivity apod.).
 • Podporovat uživatele při rozvíjení jeho zájmů, koníčků a k aktivnímu trávení volného času (knihovna, internet, kulturní akce apod.).
 • Vytvářet příležitosti pro vznik sociálních vztahů a jejich udržování (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
 • Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (např. holič, pedikúra, restaurace, obchody apod.).

Zásady služby

 • přiměřená podpora - nezneschopňovat, nepřeceňovat uživatele, nerozhodovat za uživatele, službu poskytovat individuálně dle jeho potřeb a schopností,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů,
 • povzbuzující a motivující přístup - uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech,
 • partnerský přístup - vztah mezi uživatelem a pracovníkem je partnerský a rovnocenný na základě dohody,
 • profesionální přístup - jednání s respektem a úctou k uživateli i ke kolegům, vzdělávání (odbornost) a týmová spolupráce