Sociálně terapeutické dílny

Posláním Sociálně terapeutických dílen Náš svět Pržno je dlouhodobé a pravidelné poskytování podpory lidem s mentálním postižením a kombinovaným postižením při rozvíjení pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba usiluje o to, aby práce v dílnách byla vyhledávanou a smysluplnou součástí života uživatelů a zároveň poskytovala příležitost k navazování a upevňování mezilidských vztahů.

 

Základní činnosti:

Sociálně terapeutické dílny v Pržně poskytují následující základní činnosti (dle § 67 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách):

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 

Profil (charakteristika) jednotlivých dílen:

Přízemí STD:

 • Dílna na výrobu svící a mýdel – dílna se zaměřuje na výrobu parafínových a gelových svící, taktéž na glycerinová mýdla za použití silikonových a plastových odlévacích forem. Na výrobu svící a mýdel jsou rovněž využívány různé příměsi – aroma, barviva aj.
 • Výtvarná dílna – jedná se o dílnu využívající různé výtvarné techniky, které rozvíjejí kreativitu uživatelů (např. malba, ubrousková technika, práce s papírem aj.).
 • Počítačová učebna – jedná se o tzv. doplňkovou činnost. Uživatelé se zde mohou naučit pracovat s počítačem, včetně možnosti využití internetu k zájmovým či cíleným aktivitám (například hledání zaměstnání a vzdělávacích kurzů, psaní e-mailů aj.).

 

První patro STD:

 • Keramická dílna – uživatelé se zde mají možnost naučit různé způsoby zpracování hlíny, včetně výroby užitkové a dekorativní keramiky (např. hrnek, mísa, džbán, soška, svícen, šperk, bytová dekorace aj.).
 • Šicí dílna – dílna je zaměřena na širokou škálu činností – např. tkaní na rámu, vyšívání, plnění a zašívání výrobků (využití této dovednosti – zašívání svého oblečení), pletení, háčkování, zpracování vlněné příze, výplní to textilu aj.
 • Košíkářská dílna – uživatelé mají možnost naučit se zpracovávat přírodní materiál – pedig, ze kterého jsou následně vyráběny dekorativní i užitkové předměty – např. košíky, tácy, obaly na květináče, bytové dekorace aj.
 • Zemědělská terapie – nabízí uživatelům možnost pěstování a množení bylinek, květin, ovoce a zeleniny ve skleníku a také na menších venkovních záhoncích ve stylu francouzské zahrady. V rámci zemědělské terapie se uživatelé rovněž podílejí na úpravě venkovních prostorů (pletí chodníků, zametání, úprava sportoviště, hipoterapie, aj.). Zemědělská dílna má zázemí v prvním patře, je využívána především za nepříznivého počasí a v zimním období, kde uživatelé vyrábějí zejména dekorativní květináče, obrázky či papírové brikety. Výroba briket zároveň podporuje environmentální zásady organizace (zpracování skartovaných papírů, letáků, časopisů aj. již nepotřebných tiskovin).
 • Relaxační místnost – uživatelé mohou využít také místnost pro posezení s ostatními uživateli, nebo v případě potřeby odpočinku s možností uvaření kávy či čaje. Uživatelé jsou zde pracovníky podporováni zejména ve zdravých sociálních vazbách, v základech stolování a etikety.

 

Cílová skupina:

Služba je určena dospělým mužům a ženám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, chronického duševního onemocnění, kombinovaného postižení a s duálním postižením, v jehož důsledku dlouhodobě nemohou získat práci na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • které potřebují nepřetržitý dohled nebo pravidelnou a rozsáhlou pomoc jiné fyzické osoby;
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách;
 • které nespadají do cílové skupiny služby;
 • z důvodu naplněné kapacity sociální služby;
 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči, osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám, jejichž chování závažným způsobem narušuje kolektivní soužití)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19–70 let.

 

Kapacita a rozsah služby:

Kapacita sociálně terapeutických dílen je 50 osob.

Provoz je zajištěn od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.

 

Cíle sociálně terapeutických dílen:

Hlavním cílem služby je dlouhodobá podpora uživatelů zacílená na upevňování a zdokonalování již nabytých dovedností, schopností, pracovních návyků a kompetencí včetně získávání nových.

 

Dílčí cíle:

1. Podporovat uživatele v rozvoji pracovních návyků, schopností a dovedností.

  • Uživatelé jsou podporováni v práci s různým materiálem, pracovními pomůckami a nástroji.
  • Uživatelé jsou podporováni a motivováni k osvojování pracovních postupů, organizaci práce, dochvilnosti, odpovědnosti a dodržování pravidel bezpečnosti práce.

2. Podporovat uživatele při navazování nových kontaktů a upevňování stávajících.

  •  Uživatelé jsou podporováni v navazování nových kontaktů mimo organizaci (účast na prodejních výstavách, prezentacích a jiných společenských akcích a aktivitách konaných mimo službu).
  •  Uživatelé jsou podporováni v osvojování společenské etikety (vhodné oslovování, taktní chování, respektování se navzájem apod.).

3. Podporovat uživatele v soběstačnosti

  • Uživatelé jsou podporování v samostatnosti v oblasti hygieny, oblékání, pohybu, péče o své věci apod.
  • Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování, nezávislosti a soběstačnosti.

 

Zásady služby:

 •  ochrana práv a zájmů uživatele;
 •  důstojnost uživatele;
 •  podpora sociálního začleňování a přirozených vazeb;
 • smysluplné využití volného času;
 • přiměřená podpora;
 • individuální a partnerský přístup;
 • týmová spolupráce;
 • odbornost pracovníků.

 

Vstup uživatele do služby – jednání se zájemcem o službu:

V případě zájmu o poskytování sociální služby se zájemce může obrátit na sociální pracovnici. Žádosti jsou shromažďovány a evidovány v sídle organizace. O zařazení či nezařazení do Databáze žadatelů o službu bude žadatel písemně informován po projednání sociální komisí do 30 dnů od jejího konání.

 

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb (dále jen „smlouva“):

Sociální služba jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

 

Etapy procesu uzavírání smlouvy:

Proces uzavírání smlouvy s žadatelem se sestává z následujících etap:

 1.  Výběr žadatele z databáze (pořadníku) odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů (pokud byl zájemce z kapacitních důvodů odmítnutý).
 2.  Pozvání vybraného žadatele k jednání (nebo dojednání návštěvy), a nabídnutá prohlídka služby.
 3.  Nabídka uvolněného místa vybranému žadateli (nabídka uzavření smlouvy).
 4.  Jednání s žadatelem před uzavřením smlouvy:
  • Aktualizace sociální a zdravotní situace žadatele.
  • Dojednání aktuální podpory v činnostech sociální služby.
  • Dojednání rozsahu a způsobu podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb
   a osobních cílů při nástupu do zařízení.
  • Opětovné seznámení žadatele s důležitými informacemi o poskytované sociální službě.
  • Dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby.
  • Projednávání návrhu smlouvy.

5.  Prostor pro rozhodování žadatele o návrhu smlouvy.
6.  Uzavření smlouvy.

 

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče:

(Důvody vylučující poskytnutí služby vychází zejména z ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Jestliže pověřený sociální pracovník během rozhovoru zjistí, že existují důvody, pro které s osobu (zájemcem) nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v sociálně terapeutických dílnách, nemůže tuto osobu zařadit do databáze žadatelů. Sociální pracovník  v tomto případě zájemci vysvětlí důvod odmítnutí a poskytne mu základní sociální poradenství, jak má dále postupovat v řešení jeho nepříznivé sociální situace (např. zájemci doporučují jinou službu).

 

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel má v sociálně terapeutických dílnách svou dokumentaci, která obsahuje smlouvu o poskytované službě, sjednaný rozsah a průběh poskytované sociální služby, individuální plán. Ten se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. V případě potřeby se zpracovává Plán rizik. Individuální rizikový plán se zpracovává v případech, kdy je potřeba individuálně konkretizovat, doplnit či rozvinout pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací.

Individuální plán zpracovává pracovník (či tým pracovníků), kterého (který) určí vedoucí služby.

Plán zpravidla obsahuje:

 • všechny zvažované strategie prevence
 • podrobný konkrétní popis postupů pracovníků v případě rizikového chování daného uživatele, včetně definování všech opatření, které mohou být použity.

Tvorbu plánu rizik upravuje vnitřní pravidlo § 89 ZSS/OOP/STD. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

Po zahájení poskytování služby pracovník poskytovatele (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován a vyhodnocován. Klíčový pracovník je osoba na pozici pracovníka v sociálních službách a je v nejčastějším kontaktu s uživatelem. Uživatel má právo požádat o změnu klíčového pracovníka, nebo podat návrh na určení této osoby. O této své potřebě informuje vedoucí služby, případně sociálního pracovníka pro STD.

 

Metody práce s uživatelem:

Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživateli. U všech uživatelů je vedena agenda sociální a individuálního plánování. Cílem sociální služby je dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele, zdokonalování již nabytých dovedností, schopností a pracovních návyků. Uživatelům nabízíme možnosti k aktivnímu a plnohodnotnému využívání času prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Uplatněné postupy práce s uživatelem mají zejména podpůrný charakter, který omezuje závislost uživatele na poskytované službě.

V rámci ověření kvality poskytovaných služeb vytváříme ankety, které formou zpětné vazby upozorňují na nedostatky či nespokojenost s poskytovanými službami. Kontrolujeme a hodnotíme, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů. Do těchto hodnocení zapojujeme uživatele, zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník, nebo jiná osoba, která přichází do kontaktu se zařízením nebo uživateli, má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost v písemné, ústní nebo v elektronické podobě, případně alternativní formou komunikace (např. foto reálie). Forma stížnosti může být oficiální nebo anonymní. Žádná osoba podávající stížnost není v žádném ohledu ohrožena, ani vůči ní nemohou být uplatněny sankce. Stížnosti jsou evidovány a vyřizovány nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejich evidence v systému spisové služby vedeného na sekretariátu ředitele, dle platného vnitřního pravidla č. 7 – Pravidla pro podání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v sociálně terapeutických dílnách.

 

Ukončení poskytnutí služby a zaevidování:

Smlouva může být ukončena:

 • úmrtím uživatele,
 • ukončením činnosti poskytovatele,
 • dohodou,
 • výpovědí – danou uživatelem,
 • výpovědí – danou poskytovatelem

 

Nouzové a havarijní situace:

V sociálně terapeutických dílnách je vypracován požární řád, požární poplachová směrnice a požární evakuační plán. Tyto dokumenty jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách (chodby a pracovny personálu). S jejich obsahem jsou uživatelé průběžně seznamováni skupinovou nebo individuální formou.

Mezi možná rizika vzniku požáru řadíme: otevřený oheň, zapálená nebo špatně zahašená cigareta, všechny elektrospotřebiče, které neprošly elektro-revizí. Za škodu na majetku nebo zdraví a životě jiných osob plně ručí původce škody, a to v souladu se zákonnými normami.

 

Dalšími rizikovými zdroji jsou:

nebezpečné chemikálie, řezné nebo bodné nástroje nebo zbraně, které v zájmu zachování bezpečnosti uživatelé STD nemohou přechovávat či uskladňovat v prostorách STD.

Odpovědnost a finanční náhrada za úmyslnou škodu nebo zničení majetku STD padá na jeho původce.

Pokud si uživatelé všimnou nějaké poruchy nebo technické závady ve společných prostorách, potom ihned informují personál, který se postará o předání informace kompetentnímu pracovníkovi údržby.