Informace pro zájemce

Jednání se zájemcem o službu je zahájeno sociální pracovnicí na základě přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby nebo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy.

Jednání vede sociální pracovník. V případě jeho nepřítomnosti může sociálního pracovníka v jednání se zájemcem zastoupit vedoucí služby, případně vedoucí sociálního a zdravotního útvaru.

Jednání se vždy osobně uskutečňuje s osobou, která má o sociální službu zájem a je případným budoucím uživatelem služby. Pokud je zájemce omezený ve svéprávnosti, zastupuje jej při jednání jeho soudem stanovený zákonný zástupce, opatrovník. Ani v tomto případě však nemůže být jednání uskutečněno bez osobního kontaktu sociálního pracovníka se zájemcem. Na přání zájemce se jednání mohou zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Jednání se zájemcem o službu se zpravidla uskutečňuje po předběžné dohodě pověřeného sociálního pracovníka a zájemce v předem dohodnutém čase a na předem dohodnutém místě.

 

Zájemce se o službě může dozvědět z těchto informačních kanálů:

 • z propagačních materiálů prostřednictvím informační brožury „Veřejný závazek“  a základních informací „Nabídka služeb zařízení Náš svět, p. o.“,
 • z adresáře poskytovatelů na webových stránkách MPSV,
 • z webových stránek poskytovatele – www.nassvetprzno.cz,
 • prostřednictvím „Pravidel společného soužití“,
 • ze sdílení zkušeností klientů služby,
 • a akcí a prezentací zařízení,
 • z tisku, z médií,
 • od spolupracujících odborníků na pracovištích, které poskytují jinou formu podpory stejné cílové skupině.

 

Zájemce může službu kontaktovat těmito způsoby:

 • osobně,
 • prostřednictvím jiné osoby,
 • telefonicky,
 • elektronicky,
 • poštou.

 

Základní informace (v nezbytném rozsahu) je povinen poskytnout každý zaměstnanec útvaru přímé péče poskytovatele. Nezbytný rozsah informací zahrnuje informace: o cílové skupině uživatelů a odkaz na sociálního pracovníka, který je kompetentní pro jednání se zájemcem o službu (telefonní kontakt, e­mailovou adresu).

 

Průběh individuální schůzky:

Individuální schůzka se zájemcem probíhá přímo v prostorách služby. Ve výjimečných případech může schůzka proběhnout i mimo tato místa, pokud nejsou z nějakého důvodu vyhovující nebo není možné je využít (např. tomu brání rodinná situace zájemce, zdravotní možnosti zájemce apod.). Bez ohledu na místo, kde schůzka probíhá, je vždy kladen důraz na zajištění bezpečného prostředí.

Při jednání se zájemcem vychází sociální pracovník z komunikačních možností osoby. Učiní veškerá možná opatření, aby osoba porozuměla sdělovaným informacím. Sociální pracovník při jednání se zájemcem o službu zejména upravuje rychlost své mluvy, ověřuje, že osoba sdělenému obsahu rozumí (s cílem podporovat porozumění). V případě potřeby používá prostředky alternativní komunikace (písmo, gesta, reálná ukázka, fotografie, obrázek, piktogram).

U osob, které mají zhoršený zrak, postupuje sociální pracovník podle míry postižení. Například zájemci nabídne, že písemné podklady předá ve větší velikosti písma. V případě potřeby požádá o spolupráci sociální službu TYFLOCENTRUM.

Osobám, které mají poruchu sluchu a ovládají znakový jazyk, může nabídnout k jednání přizvání tlumočníka znakového jazyka prostřednictvím sociálních poradenských služeb ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH A SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH.

U osob, které mají kombinovanou poruchu sluchu i zraku, může sociální pracovník nabídnout navázání spolupráce se společností LORM.

 

Mapování nepříznivé sociální situace zájemce a zjišťování zakázky zájemce:

Ke komplexnímu zmapování nepříznivé sociální situace zájemce je v první řadě využívána metoda rozhovoru. Pracovník klade zájemci otázky a poskytuje mu dostatek prostoru k jejich zodpovězení. Pracovník, který je prvního kontaktu se zájemcem o službu účasten, po celou dobu reflektuje situaci a vyhodnocuje další postup. Z průběhu prvního kontaktu se zájemcem o službu je vyhotoven záznam, který slouží pro další práci se zájemcem o službu. Při kladení otázek pracovník vychází z vymezení cílové skupiny. Dalšími metodami, které jsou během rozhovoru využívány, jsou pozorování, naslouchání a reflektování.

 

Předání informací o službě:

Pracovník zájemci předá veškeré důležité informace o službě (poslání, cíle, zásady, základní činnosti služby, cílová skupina, kapacita služby), informace o rozsahu a formě podpory poskytované služby, informace o výši úhrady za poskytované sociální služby a způsob jejího placení. Pracovník také sdělí zájemci informace o procesu jednání se zájemcem o službu, případně o důvodech odmítnutí. Zájemci je nabídnuto, aby si službu prohlédl.

Na základě zjištěných informací postupuje pracovník následovně:

 • Pokud pověřený pracovník zjistil, že zájemce náleží do okruhu osob, kterým je služba určena, tuto skutečnost zájemci sdělí.
 • Pokud pověřený pracovník zjistil, že zájemce nenáleží do okruhu osob, kterým je služba určena, postupuje tak, že zájemce o sociální službu odmítne a informuje zájemce o jiných formách sociálních služeb – asistenční služby, odlehčovací služby atd. Dle situace nabídne zájemci další alternativy, informuje ho o jiných službách nebo poradenských centrech, na která se může obrátit s žádostí o radu.
 • V případě, že pověřený pracovník (po provedených rozhovorech v návaznosti na zjištěný zdravotní stav zájemce) má pochybnosti o jeho zařazení do cílové skupiny, požádá zájemce o doložení lékařské zprávy (příloha č. 3 – posudek lékaře o zdravotním stavu), případně jednání se zájemcem přeruší, aby se poradil o dalším postupu.
 • Pověřený pracovník následně vybídne zájemce, aby formuloval své rozhodnutí, případně nabídne, že si své rozhodnutí může promyslet (či poradit se s blízkými) a oznámit jej dodatečně.

 

Přijetí žádosti a její evidence:

Pokud jednání proběhlo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy a sociální služba odpovídá potřebám zájemce, je nutné podat žádost písemnou formou, až poté bude zaevidována do evidence žadatelů.

Zájemce doručí řádně vyplněnou žádost na adresu:

Náš svět, p. o. Pržno 239, 739 11 Pržno.

 

Žádosti zájemců mohou být doručovány těmito způsoby:

 1. prostřednictvím České pošty, kdy takovou poštovní zásilku přebírá asistentka ředitele,
 2. osobním doručením zájemce nebo jiné osoby zákonného zástupce, opatrovníka, kdy tuto žádost převezme sociální pracovník; v době jeho nepřítomnosti je žádost přijata na sekretariátu ředitele,
 3. elektronickým doručením prostřednictvím elektronické pošty na služební e-mailové adresy. Za vedení databáze žadatelů o poskytnutí sociální služby zodpovídá sociální pracovník.

 

Zaevidování žádosti v databázi žadatelů:

Za vedení databáze žadatelů o poskytnutí sociální služby zodpovídá sociální pracovník.

O případném zařazení žadatele o poskytnutí sociální služby do databáze žadatelů rozhoduje, v co možná nejkratším termínu a to do 30 dnů od získání všech potřebných informací o žadateli sociální komise složená z:

 • ředitele organizace,
 • vedoucí sociálního a zdravotního útvaru,
 • sociálního pracovníka, který se žadatelem již jednal a který při svém rozhodování přihlíží k informacím zjištěných o žadateli, jeho požadavkům, cílové skupině zařízení a k poskytování sociální služby konkrétnímu žadateli,
 • vedoucí služby.

V případě zařazení do databáze žadatelů, sociální pracovnice zasílá žadateli písemné oznámení o tomto zařazení.

 

Zařazení do databáze a pravidla pro vedení databáze:

Databázi žadatelů o poskytnutí sociální služby vede sociální pracovník.

Sociální pracovník doručené žádosti zaeviduje, posoudí dle platných kritérií a zařadí do databáze.

V případě, že nejsou splněny podmínky pro zařazení do databáze, potom žádost vrátí a poskytne žadateli bezplatné poradenství o dalších možnostech a vhodných sociálních službách. Tuto skutečnost zaznamená do evidence poskytnutého sociálního poradenství (sdílená složka – sociální – Evidence sociálního poradenství).

Sociální pracovník postupuje při vedení databáze žadatelů, výběru osoby z databáze a při odmítnutí uzavřít smlouvu v souladu s pravidly pro jednání se zájemcem o službu.

 

V případě uvolnění kapacity požadované služby:

Výběr konkrétní osoby na dané uvolněné místo z databáze žadatelů je taktéž v kompetenci sociální komise. Sociální pracovník předkládá návrhy členům komise s odůvodněním svého výběru. Při výběru se zohledňuje pohlaví/pár, vhodnost uvolněné kapacity pro konkrétní osobu, vhodnost ubytování v návaznosti na možného spolubydlícího, ochota osoby vstoupit do služby v daném konkrétním termínu na konkrétní uvolněnou kapacitu.

V případě nezařazení Žádosti do databáze žadatelů zasílá sociální pracovník žadateli s písemným oznámením zpět Žádost žadatele a dokumenty nevyžádané zařízením, které byly zaslané společně s Žádostí žadatele (např. kopie občanského průkazu, rozsudku soudu o zbavení způsobilosti, ustanovení opatrovníka apod.). Zároveň přiloží návrhy na jiné sociální služby poskytované pro danou cílovou skupinu včetně kontaktů.

 

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče:

Odmítnutí z kapacitních důvodů

K odmítnutí z kapacitních důvodů dochází v případě, že poskytovatel po přijetí žádosti nemůže zájemci nabídnout umístění v zařízení z důvodu nedostatečné kapacity. Sociální pracovník zájemce písemně informuje o odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče z kapacitních důvodů a nabízí možnost evidence v databázi žadatelů. Písemné sdělení o odmítnutí z kapacitních důvodů předá zájemci osobně nebo jej zašle do místa aktuálního (případně trvalého) pobytu. Žadatelé jsou evidováni v databázi žadatelů o poskytnutí služby sociální péče, pokud s osobou zájemce není dohodnutý jiný postup. Sociální pracovník v rámci jednání se zájemcem o službu dotazem ověří, zda zájemce v případě odmítnutí z kapacitních důvodů má zájem o evidenci v této databázi.

 

Odmítnutí zájemce z jiných než kapacitních důvodů

V průběhu uzavírání smlouvy se může ukázat, že se žadatelem nebude moci být uzavřena smlouva.

 

Důvody vylučující poskytnutí služby vychází z ustanovení – § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o následující důvody:

 1. Náš svět, p. o. Pržno neposkytuje službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 2. Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
 4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Jestliže pověřený sociální pracovník během rozhovoru zjistil, že existují důvody (viz výše), pro které s osobou (zájemcem) nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby, nemůže tuto osobu zařadit do databáze žadatelů.

Sociální pracovník zájemci vysvětlí, proč jej nelze zařadit do databáze žadatelů a poskytne informace, jak dále postupovat, aby byla pro něj nalezena jiná vhodná sociální služba (např. doporučí jinou sociální službu, eventuálně doporučí kolegu sociálního pracovníka  z městského obvodu, pod který osoba /zájemce/ trvalým bydlištěm patří). Během rozhovoru sociální pracovník poskytuje zájemci podporu citlivým a vstřícným způsobem. V případě potřeby vyhledá kontakty na jiné sociální služby, vytiskne informace nebo nabídne zprostředkování kontaktu.

 

Postup při odmítnutí žadatele o službu:

Při uzavírání smlouvy se může ukázat, že žadatel hledá a žádá jinou službu, jelikož se významně změnily jeho potřeby, očekávání, požadavky a cíle, které nemůže poskytovatel sociální služby zajistit, naplnit, podpořit, nebo žadatel nesouhlasí s poskytnutím služby. Případně se ukázalo, že nepatří do okruhu osob, kterým je sociální služba určena.

Sociální pracovník, který projednání rozsahu a průběhu poskytování sociální služby zajišťuje, v těchto případech žadatele a uzavření smlouvy odmítne. Žadateli poskytne základní sociální poradenství v oblasti návazných a podobných služeb.

Pokud si není jist správností svého stanoviska, přeruší proces uzavírání smlouvy, sdělí žadateli své důvody a konzultuje situaci a stanovisko se svým nadřízeným či ředitelem zařízení.

Odmítnutí žadatele provádí pracovník se vší etikou, důstojností a patřičnou argumentací. Informuje žadatele, že na jeho žádost může být vystaveno písemné potvrzení o odmítnutí s uvedením konkrétního důvodů odmítnutí.

Pracovník uzavírající smlouvu zároveň poskytuje odmítnutému žadateli náležité základní poradenství. Zejména odmítnutému žadateli doporučí či zprostředkuje alternativní řešení, případně jinou instituci, která by na základě zjištěných informací mohla podpořit či zajistit jeho potřeby. K tomuto účelu má sociální pracovník seznam regionálních a případně dalších poskytovatelů sociálních služeb. Pracovník jednající se žadatelem poskytne odmítanému žadateli o uzavření smlouvy přiměřenou psychickou a sociální podporu.

Následně provede pracovník záznam do zápisu o jednání se zájemcem o službu, do kterého zejména poznamená důvody odmítnutí žadatele.

Pokud je sdělení o odmítnutí zájemce prováděno písemně, pracovník vždy k textu připojí doporučení uživateli k dalšímu postupu při řešení jeho nepříznivé situace a nabídku další poradenské podpory. Písemné vyrozumění o odmítnutí zájemce o službu je zasíláno žadateli, opatrovníkovi, či pověřenému veřejnému opatrovníkovi /obecní úřad/.

 

Ukončení evidence žádosti v databázi:

 • Úmrtím žadatele – akceptujeme písemné nebo telefonické sdělení jiné osoby (opatrovník, rodinný příslušník, osoba blízká, pracovníci jiného zařízení). Žádost je vyřazena dnem, kdy došlo k předání informace o úmrtí žadatele.
 • Nástupem do jiného zařízení – akceptujeme přijetí informace v písemné podobě, popř. e-mailem od žadatele/opatrovníka. Sociální pracovník na základě oznámení žádost vyřadí z evidence. Evidence je ukončena dnem, kdy je žádost vyřazena z evidence poskytovatele. Žádost je zaslána zpět žadateli/opatrovníkovi, pokud s osobou (žadatelem) nebylo dohodnuto jinak.
 • Na vlastní žádost žadatele/opatrovníka – akceptujeme přijetí žádosti v písemné podobě, popř. e-mailem od žadatele, případně opatrovníka. Sociální pracovník na základě oznámení žádost vyřadí z evidence. Žádost zašle zpět žadateli/opatrovníkovi.