Domov pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

 

Posláním DOZP/DA ve Frýdku-Místku je poskytovat celoroční pobyt lidem s mentálním  a kombinovaným postižením. Sociální služba usiluje o rozvíjení a udržení takových schopností a dovedností uživatelů, které vedou k jejich samostatnosti. Rozsah a způsob podpory pracovní tým poskytuje tak, aby zachovával lidskou důstojnost osob. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů. Motivuje a aktivně podporuje uživatele v činnostech, které posilňují jejich sociální začleňování. Sociální službu DOZP/DA poskytuje kvalitně a v zájmu osob, tak aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

 

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

 

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojení pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

 

Profil (charakteristika) domova pro osoby se zdravotním postižením Domov Anenská:

Sociální služba je poskytována v přízemí zrekonstruované dvoupodlažní budovy na ulici Jaroslava Lohrera 779 ve Frýdku-Místku (část Místek), v zástavbě panelových domů sídliště Anenská, se zahradou a v dosahu příměstské hromadné dopravy. Uživatelé mají k dispozici 5 plně vybavených dvoulůžkových pokojů s vlastním kuchyňským koutem, koupelnou a WC. Nedílnou součástí je vybavená společenská místnost s kuchyní, pracovna zaměstnanců, kancelář vedoucí služby včetně pokladny, galerie, aktivizační místnost a prádelna. Celý objekt je bezbariérový.

 

Cílová skupina:

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením (mentální a tělesné), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v DOZP z důvodu akutní infekční nemoci,
 • nebo by chování osob z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19–64 let.

 

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby:    

Služba je poskytována 10 uživatelů nepřetržitě 24 hodin denně.

 

Cíle DOZP/Domova Anenská (DOZP/DA):

Hlavním cílem služby je vytvářet takové životní podmínky, které budou přispívat k rozvoji a udržení dosavadních schopností uživatelů.

 

Dílčí cíle:

 1. Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která motivuje k samostatnému způsobu života (např. v oblasti hygieny stravování, pohybu péčí o své věci apod.).
 2. Naplňovat potřeby dle Individuálních plánů uživatele.
 3. Podporovat uživatele při rozvíjení jeho zájmů, koníčků a k aktivnímu trávení volného času.
 4. Podporovat uživatele v rozvoji a udržení běžného způsobu života.
 5. Vytvářet příležitosti pro vznik sociálních vztahů a jejich udržování (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
 6. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (např. holič, pedikúra apod.).
 7. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.

 

Zásady služby:

 • Přiměřená podpora – nezneschopňovat, nepřeceňovat uživatele, nerozhodovat za uživatele, službu poskytovat individuálně dle jeho potřeb a schopností.
 • Povzbuzující a motivující přístup – uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech.
 • Partnerský přístup – vztah mezi uživatelem a pracovníkem je partnerský a rovnocenný
  na základě dohody.
 • Profesionální přístup – jednání s respektem a úctou k uživateli i ke kolegům.
 • Loajalita – směrem k uživateli – o uživateli nemluvit v jeho nepřítomnosti mezi jinými uživateli, mlčenlivost, jednání v zájmu uživatele.
 • Loajalita směrem k zaměstnavateli a nadřízenému:
  • poukázat na problém, nebát se říci pravdu,
  • říci svůj názor,
  • mlčenlivost,
  • řešení v týmu, týmová spolupráce.

 

Vstup uživatele do služby – jednání se zájemcem o službu:

V případě zájmu o poskytování sociálních služeb se zájemce může obrátit na sociální pracovnici, která mu v rámci osobního jednání poskytne veškeré informace (včetně možnosti prohlídky dané služby/ubytování). Pokud se zájemce rozhodne podat žádost, ta je řádně projednána a na základě usnesení sociálně-zdravotní komise zařazena či nezařazena do databáze žadatelů. O této skutečnosti je následně žadatel písemně informován. Žádosti jsou shromažďovány a evidovány v sídle organizace.

 

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb (dále jen „smlouva“):

Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

 

Etapy procesu uzavírání smlouvy:

Proces uzavírání smlouvy s žadatelem se sestává z následujících etap:

 1. Výběr žadatele z databáze (pořadníku) odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů (pokud byl zájemce z kapacitních důvodů odmítnutý)
 2. Pozvání vybraného žadatele k jednání (nebo dojednání návštěvy)
 3.  Nabídka uvolněného místa vybranému žadateli (nabídka uzavření smlouvy),
 4. Jednání s žadatelem před uzavřením smlouvy:
  • Aktualizace sociální a zdravotní situace žadatele.
  • Dojednání aktuální podpory v činnostech sociální služby.
  • Dojednání podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb a osobních cílů.
  • Opětovné seznámení žadatele s důležitými informacemi o poskytované sociální službě.
  • Dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby.
  • Projednávání návrhu smlouvy.

5. Prostor pro rozhodování žadatele o návrhu smlouvy.
6. Uzavření smlouvy.

 

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče:

(Důvody vylučující poskytnutí služby vychází zejména z ustanovení § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.)

 

Jestliže pověřený sociální pracovník během rozhovoru zjistí, že existují důvody, pro které s osobou (zájemcem) nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, nemůže tuto osobu zařadit do databáze žadatelů. Sociální pracovník v tomto případě zájemci vysvětlí důvod odmítnutí a poskytne mu základní sociální poradenství, jak má dále postupovat v řešení jeho nepříznivé sociální situace (např. zájemci doporučí jinou službu).

 

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel má v domově pro osoby se zdravotním postižením svou dokumentaci, která obsahuje smlouvu o poskytované službě, sjednaný rozsah a průběh poskytované sociální služby, individuální plán. Ten se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. V případě potřeby se zpracovává Plán rizik. Individuální plán rizik se zpracovává v případech, kdy je potřeba individuálně konkretizovat, doplnit či rozvinout pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací.

Individuální plán zpracovává pracovník (či tým pracovníků), kterého určí vedoucí služby.

Plán zpravidla obsahuje:

 • všechny zvažované strategie prevence
 • podrobný konkrétní popis postupů pracovníků v případě rizikového chování daného uživatele, včetně definování všech opatření, které mohou být použity.

Tvorbu plánu rizik upravuje vnitřní pravidlo § 89 ZSS/OOP/DOZP-DA. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

Po zahájení poskytování služby pracovník poskytovatele (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován. Klíčový pracovník je osoba na pozici pracovníka v sociálních službách a je v nejčastějším kontaktu s uživatelem. Pokud uživateli nevyhovuje jeho klíčový pracovník, osoba klíčového pracovníka může být změněna dle požadavku a přání uživatele.

 

Metody práce s uživatelem:

Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživateli. U všech uživatelů je vedena agenda sociální a individuálního plánování. Ošetřovatelskou a zdravotní dokumentaci vede lékař a zdravotní sestry. Cílem sociální služby je dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele a jeho nezávislosti na sociální službě. Uživatelům nabízíme možnosti k aktivnímu a plnohodnotnému využívání volného času včetně podpory v uplatnění na trhu práce. Uplatněné postupy práce s uživatelem mají zejména podpůrný charakter, který omezuje závislost uživatele na poskytované službě. Rozsah, forma pomoci a podpory je vedena tak, aby vždy zachovávala lidskou důstojnost uživatele.

Vedle individuální práce s uživateli využíváme také práci skupinovou. Kvalitní skupinové programy jsou směřovány ke zlepšení fyzického i duševního stavu uživatele. V programech se objevují zejména různé druhy terapií – arteterapie, muzikoterapie. Nabízeny jsou také činnosti v sociálně terapeutických dílnách za účelem posilování pracovních dovedností (výroba svíček, mýdel, výrobků z proutí, keramika, zemědělská terapie, počítačová učebna).

V rámci ověření kvality poskytovaných služeb vytváříme ankety, které formou zpětné vazby upozorňují pravidelně na nedostatky či nespokojenost s poskytovanými službami. Kontrolujeme a hodnotíme, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů. Do těchto hodnocení zapojujeme uživatele, zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník, nebo jiná osoba má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost v písemné, ústní nebo v elektronické podobě, případně alternativní formou komunikace (např. foto reálie, anonymně) ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou evidovány a vyřizovány nejpozději do 30 dnů ode dne doručení, dle platného vnitřního pravidla pro podání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.

 

Ukončení poskytnutí služby:

Smlouva může být ukončena:

 • úmrtím uživatele,
 • ukončením činnosti poskytovatele,
 • dohodou,
 • výpovědí – danou uživatelem,
 • výpovědí – danou poskytovatelem,
 • projevem vážně míněného nesouhlasu.

 

Nouzové a havarijní situace:

Ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením je vypracován požární řád, požární poplachové směrnice a požární evakuační plán, které jsou vyvěšené na místech k tomu určených. S jejich obsahem jsou uživatelé průběžně seznamováni skupinovou nebo individuální formou. Mezi možná rizika vzniku požáru řadíme: otevřený oheň, zapálená nebo špatně zahašená cigareta, všechny elektrospotřebiče, které neprošly elektro-revizí. Za škodu na majetku nebo zdraví a životě jiných osob plně ručí původce škody, a to v souladu se zákonnými normami.

Nejčastěji uživateli užívané vlastní elektrospotřebiče: holicí strojek, televizor, rádio, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, DVD, větrák, nabíječka k mobilnímu telefonu, prodlužovačka. Všechny výše jmenované elektro-zařízení podléhají elektro-revizi, kterou hradí jejich majitel dle platného ceníku firmy provádějící revizi.

Dalšími rizikovými zdroji jsou: nebezpečné chemikálie, řezné nebo bodné nástroje nebo zbraně, které v zájmu zachování bezpečnosti uživatelé domova pro osoby se zdravotním postižením nemohou přechovávat či uskladňovat v ubytovacích prostorách. Ve společných prostorách jsou zabezpečeny zámkem.

Odpovědnost a finanční náhrada za úmyslnou škodu nebo zničení majetku domova padá na jeho původce.

Pokud si uživatelé všimnou nějaké poruchy nebo technické závady ve svém pokoji nebo ve společných prostorách, potom ihned informují personál, který se postará o předání informace kompetentnímu pracovníkovi údržby.