Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova U Včelína je vytváření důstojného a bezpečného prostředí pro své uživatele, které podporuje při naplňování jejich individuálních potřeb a přání. Domov motivuje uživatele k aktivnímu způsobu života, udržení a rozvíjení svých dovedností  a schopností včetně posilování jejich soběstačnosti.

 

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

 

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojení pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

 

Profil (charakteristika) domova se zvláštním režimem:

Pobytová služba domova se zvláštním režimem je poskytována v jedné dvoupodlažní budově, kde žije 21 uživatelů.

Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení:

Bydlení Archa
Služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína, kdy je bydlení rozděleno na další dvě bydlení A, B.

Bydlení Eden
Služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína a je rovněž rozdělena do dvou samostatných bydlení C, D.

Uživatelé domova se zvláštním režimem bydlí v jednolůžkových pokojích. Domov je rozdělen do 4 bydlení, každé bydlení má svou koupelnu a sociální zařízení umístěné v blízkosti pokojů na chodbě. Dva pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou a sociálním zařízením. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, kuchyňku, denní místnosti a terasu s posezením.

 

Cílová skupina:

 1. Bydlení Archa je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s poruchami chování, specifickými potřebami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
 2. Bydlení Eden je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenie), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

 

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • Jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci.

 

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19–64 let

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby:

Pro 21 uživatelů 24 hodin denně.

Bydlení Archa:  10 uživatelů

Bydlení Eden:   11 uživatelů

 

Cílem domova je podpořit uživatele a dosáhnout u nich:

 1. Zachování či zvýšení stávající soběstačnosti v péči o sebe a své prostředí.
 2. Účasti v pracovních a volnočasových aktivitách domova.
 3. Kontaktu se společenským prostředím.
 4. Rozhodování ve věcech každodenního život.

 

Dílčí cíle Bydlení Archa:

 1. Zachovat a zvýšit u uživatelů jejich dovednosti například v oblasti oblékání, hygieny, stravování, péči o své věci, aj. Podporovat a pomoci uživatelům při péči o své prostředí, jako jsou pracovní činnosti okolo domova, pěstování a sklízení plodin, úprava zahrady.
 2. Nabízet uživatelům aktivity vycházející z jejich individuálních potřeb a přání. Motivovat je k těmto aktivitám a dosáhnout požadované účasti uživatelů na nich.
 3. Podporovat uživatele v kontaktech s blízkými osobami. Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s vnějším, prostředím (pedikúra, kadeřník-holič, obchod, restaurace, využití MHD, výlety, využití kulturních a sportovních akcí, návštěvy přátel a rodiny apod.).
 4. Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě svého klíčového pracovníka, volbě volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb. Uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a chování (hospodaření s kávou, cigaretami, zneužití důvěřivosti, agrese vůči ostatním) aj.

 

Dílčí cíle Bydlení Eden:

 1. Zachovat či zvýšit samostatnost uživatelů, jejich dovednosti např. v péči o své bydlení, osobní věci, o svou osobu, při vyřizování osobních záležitostí, nakupování, hospodaření s finančními prostředky, používání veřejných dopravních prostředků aj.
 2. Podporovat uživatele v pracovních dovednostech a návycích. Nabízet uživatelům smysluplné využití volného času.
 3. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy.
 4. Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s vnějším (běžným) prostředím (pedikúra, kadeřník-holič, obchod, restaurace, využití MHD, výlet, využití kulturních a sportovních akcí). Podporovat uživatele ve vytváření vztahů mimo domov, které uživatelům umožní naplňování jejich potřeb (návštěvy přátel i rodinných příslušníků).
 5. Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě klíčového pracovníka, volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb.

 

Zásady služby:

 • Individuální přístup, empatie k uživatelům – každý uživatel je jedinečná osobnost.
 • Ochrana práv a důstojnosti uživatelů – respekt k soukromí, vlastnictví aj.
 • Podpora přirozených vztahů – spolupráce s přáteli a rodinami uživatelů.
 • Týmová práce – předávání informací, pracovitost, spolehlivost, aktivní přístup.
 • Odbornost týmu – vzdělávání pracovníků, předávání nabytých zkušeností kolegům.
 • Spolupráce s odborníky – lékaři, návazné a spolupracující služby a organizace.

 

Vstup uživatele do služby – jednání se zájemcem o službu:

V případě zájmu o poskytování sociálních služeb se zájemce může obrátit na sociální pracovnici. Žádosti jsou shromažďovány a evidovány v sídle organizace. O zařazení či nezařazení do databáze žadatelů o službu, bude žadatel písemně informován po projednání žádosti sociálně zdravotní komisí do 30 dnů.

 

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb (dále jen „smlouva“):

Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

 

Etapy procesu uzavírání smlouvy:

Proces uzavírání smlouvy s žadatelem se sestává z následujících etap:

 1. Výběr žadatele z databáze (pořadníku) odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů (pokud byl zájemce z kapacitních důvodů odmítnutý)
 2. Pozvání vybraného žadatele k jednání (nebo dojednání návštěvy), a nabídnutá prohlídka služeb.
 3. Nabídka uvolněného místa vybranému žadateli (nabídka uzavření smlouvy)
 4. Jednání s žadatelem před uzavřením smlouvy:
  • Aktualizace sociální a zdravotní situace žadatele.
  • Do jednání aktuální podpory v činnostech sociální služby.
  • Dojednání podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb a osobních cílů.
  • Opětovné seznámení žadatele s důležitými informacemi o poskytované sociální službě.
  • Dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby.
  • Projednávání návrhu smlouvy.

5. Prostor pro rozhodování žadatele o návrhu smlouvy.
6. Uzavření smlouvy.

 

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče:

(Důvody vylučující poskytnutí služby vychází zejména z ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.)

Jestliže pověřený sociální pracovník během rozhovoru zjistí, že existují důvody, pro které s osobou (zájemcem) nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem, nemůže tuto osobu zařadit do databáze žadatelů. Sociální pracovník v tomto případě zájemci vysvětlí důvod odmítnutí a poskytne mu základní sociální poradenství, jak má dále postupovat v řešení jeho nepříznivé sociální situace (např. zájemci doporučí jinou službu).

 

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel v domově se zvláštním režimem svou dokumentaci (složku). Součástí této složky je smlouva o poskytované službě, individuální plán, sjednaný rozsah a průběh poskytované sociální služby, který se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. V případě potřeby se zpracovává Plán rizik, který je rovněž pravidelně vyhodnocován, aktualizován dle potřeb uživatele.

Plán rizik obsahuje:

 • analýzu situací – projevy (popis) rizikového chování,
 • prevenci – předcházení rizikovému chování,
 • intervenci – popis zvládnutí rizikové situace, podrobný postup, jak danou situaci zvládnou v případě, že tato riziková situace nastane.

 

Tvorbu plánu rizik upravuje vnitřní pravidlo § 89 ZSS/2/OOP/DZR. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

 

Po zahájení poskytování služby pracovník poskytovatele (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován a vyhodnocován. Klíčový pracovník je osoba na pozici pracovníka v sociálních službách a je v nejčastějším kontaktu s uživatelem. Pokud uživateli nevyhovuje jeho klíčový pracovník, osoba klíčového pracovníka může být změněna dle požadavku a přání uživatele. O této potřebě informuje vedoucí služby, případně sociálního pracovníka pro domov se zvláštním režimem.

 

Metody práce s uživatelem:

Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživateli. U všech uživatelů je vedena agenda sociální a individuálního plánování. Ošetřovatelskou a zdravotní dokumentaci vede lékař a zdravotní sestry. Cílem sociální služby je působit na uživatele aktivně a motivovat je k zachování nebo obnovení pohybových, duševních a sociálních schopností a dovedností na co nejvyšší úrovni a po co nejdelší dobu. Uživatelům nabízíme možnosti k aktivnímu a plnohodnotnému využívání volného času. Uplatněné postupy práce s uživatelem mají zejména podpůrný charakter, který omezuje závislost uživatele na poskytované službě. Rozsah, forma pomoci a podpory, je vedena tak aby, vždy zachovávala lidskou důstojnost uživatele.

 

Vedle individuální práce s uživateli využíváme také práci skupinovou. Kvalitní skupinové programy jsou směřovány ke zlepšení fyzického i duševního stavu uživatele. V programech se objevují zejména různé druhy terapií – arteterapie, muzikoterapie. Nabízeny jsou také činnosti v sociálně terapeutických dílnách za účelem posilování pracovních dovedností (výroba svíček, mýdel, výrobků z proutí, keramika, zemědělská terapie, počítačová učebna).

V rámci ověření kvality poskytovaných služeb vytváříme ankety, které formou zpětné vazby upozorňují pravidelně na nedostatky či nespokojenost s poskytovanými službami. Kontrolujeme a hodnotíme, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů. Do těchto hodnocení zapojujeme uživatele, zaměstnance a další zainteresované fyzické  a právnické osoby.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník, nebo jiná osoba, která přichází do kontaktu se zařízením nebo uživateli, má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost v písemné, ústní nebo v elektronické podobě, případně alternativní formou komunikace (např. foto reálie). Forma stížnosti může být oficiální nebo anonymní. Žádná osoba podávající stížnost není v žádném ohledu ohrožena, ani vůči ní nemohou být uplatněny sankce. Stížnosti jsou evidovány  a vyřizovány nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejich evidence v systému spisové služby vedeného na sekretariátu ředitele, dle platného vnitřního pravidla č. 7 – Pravidla pro podání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem.

 

Ukončení poskytnutí služby:

Smlouva může být ukončena:

 • úmrtím uživatele,
 • ukončením činnosti poskytovatele,
 • dohodou,
 • výpovědí – danou uživatelem,
 • výpovědí – danou poskytovatelem

 

Nouzové a havarijní situace:

V domově se zvláštním režimem je vypracován požární řád, požární poplachová směrnice a požární evakuační plán. Tyto dokumenty jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách (chodby a pracovny personálu). S jejich obsahem jsou uživatelé průběžně seznamováni skupinovou (ranní schůzky) nebo individuální formou (v rámci individuálního plánování).

Mezi možná rizika vzniku požáru řadíme: otevřený oheň, zapálená nebo špatně zahašená cigareta, všechny elektrospotřebiče, které neprošly elektro-revizí. Za škodu na majetku nebo zdraví a životě jiných osob plně ručí původce škody, a to v souladu se zákonnými normami.

Nejčastěji uživateli užívané vlastní elektrospotřebiče: holicí strojek, fén, žehlička, televizor, rádio, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, DVD, notebook, tablet, větrák, dobíječka k mobilnímu telefonu, prodlužovací kabel. Všechny výše jmenované elektro-zařízení podléhají elektro-revizi, kterou hradí jejich majitel dle platného ceníku firmy provádějící revizi.

Dalšími rizikovými zdroji jsou: nebezpečné chemikálie, řezné nebo bodné nástroje nebo zbraně, které v zájmu zachování bezpečnosti uživatelé domova se zvláštním režimem nemohou přechovávat či uskladňovat v ubytovacích prostorách. Ve společných prostorách jsou zabezpečeny zámkem.

Odpovědnost a finanční náhrada za úmyslnou škodu nebo zničení majetku domova se zvláštním režimem padá na jeho původce.

Pokud si uživatelé všimnou nějaké poruchy nebo technické závady ve svém pokoji nebo ve společných prostorách, potom ihned informují personál, který se postará o předání informace kompetentnímu pracovníkovi údržby.