Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytovatel:

Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno

IČ 00847046

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj

Druh poskytované služby (dle zákona č. 108/2006 Sb. §48):

Domov pro osoby se zdravotním postižením – pobytová služba

Název a místo zařízení:

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pržno 239, 739 11 Pržno

Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytováno ve dvou domovech a šesti domcích rodinného typu.

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 16–80 let.

Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje.

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby:

Pro 101 uživatelů 24 hodin denně

Poslání:

Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporovat je v jejich dovednostech, schopnostech a vést je k zapojení do běžného společenského života.

Posláním Domků U Lesa a Pod Lysou je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich samostatnost a začlenění do běžného společenského života.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení;
 • s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní uživatele (nebezpečí infekce); s psychickým onemocněním či psychickou poruchou (např. akutní schizofrenií či poruchou nálad);
 • s poruchami autistického spektra, které jsou provázeny agresí vůči slabším uživatelům;
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách;
 • které závažným způsobem narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla organizace.

Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život – zajistit jejich rozvoj i spokojenost.

Dílčí cíle:

Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice

 • Sociální službu poskytovat tak, aby zajišťovala klidné a důstojné prostředí.
 • Upevňovat a rozvíjet u uživatelů vlastní schopnosti a dovednosti (v oblasti hygieny, oblékání, stravování, pohybu), rozvíjet kompetence – účast na konkrétních činnostech (vaření, volnočasové aktivity apod.).
 • Systematicky rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat je v naplňování komunikačních potřeb.
 • Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (doprava, nákupy, návštěva restaurace, kina, sportovní akce apod.).
 • Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
 • Poskytovat odbornou péči (zaměstnanci jsou podporováni k adekvátnímu vzdělávání).

Bydlení U Lesa a Pod Lysou

 • Sociální službu poskytovat v prostředí běžných domácností.
 • Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory.
 • V rámci individuální podpory systematicky nabízet a podporovat uživatele
  ve využívání vnějších zdrojů.
 • Sociální službu poskytovat tak, aby uživatelům zajišťovala jejich důstojnost, jistotu a bezpečí.
 • Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat kontakty s blízkými osobami (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
 • Poskytovat odbornou péči (zaměstnanci jsou podporováni k adekvátnímu vzdělávání).

Zásady služby

Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice

 • individuální přístup,
 • rozvoj a upevňování vlastních schopností a dovedností,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • podpora přirozených vztahů,
 • spolupráce s rodinami uživatelů,
 • profesionalita (odbornost) a týmová spolupráce,
 • podpora dalšího vzdělávání pracovníků,
 • spolupráce s odborníky (supervize, lékaři, konzultanti, soudy apod.).

Bydlení U Lesa a Pod Lysou

 • individuální přístup,
 • rozvoj soběstačnosti,
 • přiměřená podpora,
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • podpora přirozených vztahů,
 • spolupráce s rodinami uživatelů,
 • profesionalita (odbornost) a týmová spolupráce,
 • podpora dalšího vzdělávání pracovníků,
 • spolupráce s odborníky (supervize, lékaři, konzultanti, soudy apod.)

Místo poskytování sociální služby:

Sociální služba je poskytována ve dvou domovech a šesti domcích, které jsou v areálu organizace Náš svět Pržno:

Domov U Slunečnice – bydlení je určeno pro dospívající a mladé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (přízemí) a pro dospělé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (patro).

Domov U Zvonu – bydlení je určeno pro dospělé muže a ženy s těžkým mentálním či kombinovaným postižením.

Domky Pod Lysou a U Lesa – bydlení je určeno pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s potřebou menší míry podpory.

Domky Pod Lysou (4 domy) obývají muži i ženy (2 domy pro 6 uživatelů, 2 domy pro 8 uživatelů). Domky U Lesa (2 domy), každý pro 8 uživatelů.

V přízemí domků je kuchyň, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • Ubytování,
 • Stravování,
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • Sociálně terapeutické činnosti,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • Ošetřovatelskou péči,
 • Úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojení pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

Vstup uživatele do služby – jednání se zájemcem o službu:

V případě zájmu o poskytování sociálních služeb se zájemce může obrátit na sociální pracovnici, která mu v rámci osobního jednání poskytne veškeré informace (včetně možnosti prohlídky dané služby/ubytování). Pokud se zájemce rozhodne podat žádost, ta je řádně projednána a na základě usnesení zdravotně-sociální komise zařazena či nezařazena do databáze žadatelů. O této skutečnosti je následně žadatel písemně informován. Žádosti jsou shromažďovány a evidovány v sídle organizace.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb (dále jen „smlouva“):

Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění. Vzor smlouvy viz Příloha č. 1.

Etapy procesu uzavírání smlouvy

Proces uzavírání smlouvy s žadatelem se sestává z následujících etap:

a) Výběr osoby z databáze (pořadníku) odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů (pokud byl zájemce z kapacitních důvodů odmítnutý),

b) Pozvání vybrané osoby k jednání (nebo dojednání návštěvy),

c) Nabídka uvolněného místa vybrané osobě (nabídka uzavření smlouvy),

d) Jednání s osobou před uzavřením smlouvy:

 • Aktualizace sociální a zdravotní situace osoby.
 • Dojednání aktuální podpory v činnostech sociální služby.
 • Dojednání podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb a osobních cílů.
 • Opětovné seznámení osoby s důležitými informacemi o poskytované sociální službě.
 • Dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby.

Projednávání návrhu smlouvy.

e) Prostor pro rozhodování osoby o návrhu smlouvy.

f) Uzavření smlouvy.

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče

(Důvody vylučující poskytnutí služby vychází zejména z ustanovení § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.)

1. Odmítnutí z kapacitních důvodů

K odmítnutí z kapacitních důvodů dochází v případě, že je žádost řádně zařazena do databáze žadatelů (na základě rozhodnutí zdravotně-sociální komise) a poskytovatel nemůže žadateli nabídnout umístění ve službě z důvodu nedostatečné kapacity. Sociální pracovnice žadateli tuto skutečnost písemně sdělí společně s informací o zařazení žádosti do databáze žadatelů. V rámci fáze jednání se zájemcem o službu, ověřuje sociální pracovnice skutečnost, zda má zájemce (budoucí žadatel) zájem o evidenci žádosti v databázi žadatelů i v případě odmítnutí uzavření smlouvy z kapacitních důvodů.

2. Odmítnutí zájemce z jiných, než kapacitních důvodů

Poskytovatel (Náš svět, p. o. Pržno/domov pro osoby se zdravotním postižením) neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá – např. s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (cílová skupina).

Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. V souladu s § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., se jedná o osoby:

 • jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení;
 • s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní uživatele (nebezpečí infekce);
 • které závažným způsobem narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla organizace:
 • osoby s psychickým onemocněním či psychickou poruchou (např. akutní schizofrenií či poruchou nálad); s poruchami autistického spektra, které jsou provázeny agresí vůči slabším uživatelům;
 • s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách.
 • Jestliže pověřený sociální pracovník během rozhovoru zjistí, že existují důvody, pro které s osobou (zájemcem) nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, nemůže tuto osobu zařadit do databáze žadatelů.
 • Sociální pracovník v tomto případě zájemci vysvětlí důvod odmítnutí a poskytne mu základní sociální poradenství, jak má dále postupovat v řešení jeho nepříznivé sociální situace (např. zájemci doporučí jinou službu).

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel vlastní osobní složku. Součástí této složky je individuální plán, který se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. V případě potřeby se zpracovává Plán rizik. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

Po zahájení poskytování služby pracovník poskytovatele (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován. Klíčový pracovník je osoba na pozici pracovníka v sociálních službách a je v nejčastějším kontaktu s uživatelem. Pokud uživateli nevyhovuje jeho klíčový pracovník, osoba klíčového pracovníka může být změněna dle požadavku a přání uživatele.

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník, jiná osoba má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost v písemné, ústní nebo elektronické podobě ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou evidovány a vyřizovány nejpozději do 30 dnů ode dne podání, dle platného vnitřního pravidla pro podání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Ukončení poskytnutí služby:

 • Ze strany uživatele: může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
 • Ze strany poskytovatele: uživatel již dále nepatří do cílové skupiny, nebo hrubě poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Nouzové a havarijní situace

Ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením je vypracován požární řád, požární poplachové směrnice a požární evakuační plán, které jsou vyvěšené na místech k tomu určených. S jejich obsahem jsou uživatelé průběžně seznamováni skupinovou nebo individuální formou.

Mezi možná rizika vzniku požáru řadíme: otevřený oheň, zapálená nebo špatně zahašená cigareta, všechny elektrospotřebiče, které neprošly elektro-revizí. Za škodu na majetku nebo zdraví a životě jiných osob plně ručí původce škody, a to v souladu se zákonnými normami.

Nejčastěji uživateli užívané vlastní elektrospotřebiče: holicí strojek, televizor, rádio, rychlovarná konvice, mikrovlná trouba, lednice, DVD, větrák, nabíječka k mobilnímu telefonu, prodlužovačka. Všechny výše jmenované elektro-zařízení podléhají elektro-revizi, kterou hradí jejich majitel dle platného ceníku firmy provádějící revizi.

Dalšími rizikovými zdroji jsou: nebezpečné chemikálie, řezné nebo bodné nástroje nebo zbraně, které v zájmu zachování bezpečnosti uživatelé domova pro osoby se zdravotním postižením nemohou přechovávat či uskladňovat v ubytovacích prostorách. Ve společných prostorách jsou zabezpečeny zámkem.

Odpovědnost a finanční náhrada za úmyslnou škodu nebo zničení majetku domova padá na jeho původce.

Pokud si uživatelé všimnou nějaké poruchy nebo technické závady ve svém pokoji nebo ve společných prostorách, potom ihned informují personál, který se postará o předání informace kompetentnímu pracovníkovi údržby.