Chráněné bydlení Pržno

Posláním Chráněného bydlení Náš svět Pržno je poskytovat každodenní pobyt, aktivní podporu lidem s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s PAS a s duálním postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, aby mohli žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování jejich práv a lidské důstojnosti.

 

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • stravování,
 • ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojní pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

 

Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení:

Chráněné bydlení v Pržně je poskytováno ve čtyřech domcích, které jsou v areálu organizace Náš svět Pržno:

 • Bydlení V Zahradě – pro čtyři osoby, uživatelé s mentálním postižením s PAS.
 • Bydlení Pod Lipami – pro tři osoby, uživatelé s mentálním postižením v kombinaci s duálním postižením.
 • Bydlení Na Rozcestí (dva domky) – pro dvanáct osob, uživatelé s mentálním postižením.

V přízemí domků Na Rozcestí je kuchyňka, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jedno a dvoulůžkové pokoje. Domek V zahradě a Pod Lípami je přízemní. Sociální služba je určena pro muže a ženy od 19–64 let s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.

 

Cílová skupina:

Sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením  s PAS a lidem s duálním postižením – hluchoslepotou ve věku od 19 – 64 let, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.

 

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • Jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Které nejsou schopny pobytu v CHB z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného soužití.

 

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19–64 let.

 

Kapacita a rozsah poskytování sociální služby:

Kapacita služby je pro 19 uživatelů.

Služba CHB V Zahradě je pro 4 uživatele 24 hod. denně.

Služba CHB Pod Lípami je pro 3 uživatele 24 hod. denně.

Služba CHB Na Rozcestí je pro 12 uživatelů 12 hod. denně (od 7:00 – 19:00 hod.).

 

Cíle chráněného bydlení Pržno:

Hlavním cílem sociální služby je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů. Vytvářet uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a dovedností a udržení míry soběstačnosti uživatelů, a to dle jejich individuálních schopností.

Dílčí cíle:

 1. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 2. Podpora uživatelů v samostatnosti v sebeobslužných činnostech a procesech situačního chování.
 3. Podpora uživatelů v péči o sebe a své okolí.
 4. Podpora uživatelů v zapojení se do pracovních aktivit a návyků (sociálně terapeutické dílny, zaměstnání).
 5. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.

 

Zásady služby:

 • individuální přístup k uživatelům
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů (předcházení předsudků)
 • rozvoj samostatnosti uživatelů
 • podpora sociálního začleňování uživatelů
 • partnerský přístup k uživatelům
 • zásada odbornosti

 

Vstup uživatele do služby – jednání se zájemcem o službu:

V případě zájmu o poskytování sociální služby, se zájemce může obrátit na sociální pracovnici. Žádosti jsou shromažďovány a evidovány v sídle organizace. O zařazení či nezařazení do databáze žadatelů o službu bude žadatel písemně informován po projednání sociální komisí do 30 dnů od jejího konání.

 

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb (dále jen „smlouva“):

Sociální služba jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

 

Etapy procesu uzavírání smlouvy:

Proces uzavírání smlouvy s žadatelem se sestává z následujících etap:

 1. Výběr žadatele z databáze (pořadníku) odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů (pokud byl zájemce z kapacitních důvodů odmítnutý).
 2. Pozvání vybraného žadatele k jednání (nebo dojednání návštěvy) a nabídnutí prohlídky služby.
 3. Nabídka uvolněného místa vybranému žadateli (nabídka uzavření smlouvy).
 4. Jednání s žadatelem před uzavřením smlouvy:
  • aktualizace sociální a zdravotní situace žadatele
  • dojednání aktuální podpory v činnostech sociální služby
  • dojednání rozsahu a způsobu podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb
   a osobních cílů při nástupu do zařízení
  • opětovné seznámení žadatele s důležitými informacemi o poskytované sociální službě
  • dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby
  • projednávání návrhu smlouvy.

5. Prostor pro rozhodování žadatele o návrhu smlouvy.
6. Uzavření smlouvy.

 

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče:

(Důvody vylučující poskytnutí služby vychází zejména z ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.)

Jestliže pověřený sociální pracovník během rozhovoru zjistí, že existují důvody, pro které s osobou (zájemcem) nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v chráněném bydlení, nemůže tuto osobu zařadit do databáze žadatelů. Sociální pracovník v tomto případě zájemci vysvětlí důvod odmítnutí a poskytne mu základní sociální poradenství, jak má dále postupovat v řešení jeho nepříznivé sociální situace (např. zájemci doporučí jinou službu).

 

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel má v chráněném bydlení svou dokumentaci, která obsahuje smlouvu o poskytované službě, vyúčtování příspěvků za péči, úhrady za bydlení, stav financí na účtu, sjednaný rozsah a průběh poskytované sociální služby, individuální plán. Ten se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. V případě potřeby se zpracovává Plán rizik. Individuální plán rizik se zpracovává v případech, kdy je potřeba individuálně konkretizovat, doplnit či rozvinout pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací.

Individuální plán zpracovává pracovník (či tým pracovníků), kterého určí vedoucí služby.

Plán zpravidla obsahuje:

 • všechny zvažované strategie prevence
 • podrobný konkrétní popis postupů pracovníků v případě rizikového chování daného uživatele, včetně definování všech opatření, které mohou být použity.

Tvorbu plánu rizik upravuje vnitřní pravidlo § 89 ZSS/OOP/CHB. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

Po zahájení poskytování služby pracovník poskytovatele (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován a vyhodnocován. Klíčový pracovník je osoba na pozici pracovníka v sociálních službách a je v nejčastějším kontaktu s uživatelem. Uživatel má právo požádat o změnu klíčového pracovníka, nebo podat návrh na určení této osoby. O této své potřebě informuje vedoucí služby, případně sociálního pracovníka pro chráněné bydlení.

 

Metody práce s uživatelem:

Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživateli. U všech uživatelů je vedena agenda individuálního plánování a sociální agenda. Ošetřovatelskou a zdravotní dokumentaci vede ošetřující lékař. Cílem sociální služby je dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele a jeho nezávislosti na sociální službě. Uživatelům nabízíme možnosti k aktivnímu a plnohodnotnému využívání času včetně podpory v uplatnění na trhu práce. Uplatněné postupy práce s uživatelem mají zejména podpůrný charakter, který omezuje závislost uživatele na poskytované službě.

Vedle individuální práce s uživateli využíváme také práci skupinovou, např. činnosti v sociálně terapeutických dílnách za účelem posilování pracovních dovedností (např. výroba briket, práce v zemědělské terapii včetně péče o zvířata).

V rámci ověření kvality poskytovaných služeb vytváříme ankety, které formou zpětné vazby upozorňují na nedostatky či nespokojenost s poskytovanými službami. Kontrolujeme a hodnotíme, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů. Do těchto hodnocení zapojujeme uživatele, zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník, nebo jiná osoba má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost v písemné, ústní nebo v elektronické podobě, případně alternativní formou komunikace (např. foto reálie, taktilní znaková abeceda „ruka v ruce“, nebo anonymně) ve službě chráněného bydlení, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou evidovány a vyřizovány nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí a zaevidování, dle platného vnitřního pravidla Vnitřní pravidlo pro podání a vyřizování stížnosti na kvalitu a způsob poskytované sociální služby.

 

Ukončení poskytnutí služby:

Smlouva může být ukončena:

 • úmrtím uživatele,
 • ukončením činnosti poskytovatele,
 • dohodou,
 • výpovědí – danou uživatelem,
 • výpovědí – danou poskytovatelem,
 • projevem vážně míněného nesouhlasu.

 

Nouzové a havarijní situace:

Ve službě chráněné bydlení je vypracován požární řád, požární poplachové směrnice a požární evakuační plán, které jsou vyvěšené na informačních nástěnkách (chodby, personální místnosti). S jejich obsahem jsou uživatelé průběžně seznamováni skupinovou nebo individuální formou (komunity).

Mezi možná rizika vzniku požáru řadíme: otevřený oheň, zapálená nebo špatně zahašená cigareta, všechny elektrospotřebiče, které neprošly elektro-revizí. Za škodu na majetku nebo zdraví a životě jiných osob plně ručí původce škody, a to v souladu se zákonnými normami.

Nejčastěji uživateli užívané vlastní elektrospotřebiče: holicí strojek, televizor, rádio, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, DVD, větrák, dobíječka k mobilnímu telefonu, prodlužovací kabel. Všechny výše jmenované elektro-zařízení podléhají elektro-revizi, kterou hradí jejich majitel dle platného ceníku firmy provádějící revizi.

Dalšími rizikovými zdroji jsou: nebezpečné chemikálie, řezné nebo bodné nástroje nebo zbraně, které v zájmu zachování bezpečnosti uživatelé chráněného bydlení nemohou přechovávat či uskladňovat v ubytovacích prostorách.

Odpovědnost a finanční náhrada za úmyslnou škodu nebo zničení majetku domova padá na jeho původce.

Pokud si uživatelé všimnou nějaké poruchy nebo technické závady ve svém pokoji nebo ve společných prostorách, potom ihned informují personál, který se postará o předání informace kompetentnímu pracovníkovi údržby.