Chráněné bydlení Frýdek-Místek

Posláním Chráněného bydlení Náš svět, p. o. ve Frýdku-Místku je poskytovat každodenní pobyt, aktivní podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování jejich práv a lidské důstojnosti.

 

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • Stravování
 • Ubytování
 • Podpora při zajištění chodu domácnosti, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla
 • Podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Nabízené fakultativní služby:

 • využití telefonního spojení pro potřeby uživatelů,
 • kopírování,
 • doprava automobilem organizace.

 

Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení:

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je poskytováno v bytových jednotkách a bytech:

 • Bydlení Domov Anenská, ul. J. Lohrera 779 – pro 25 osob.
 • Bydlení Slunečný domov, ul. Horymírova 2287 – pro 4 osoby.

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je rozdělené na skupiny:

 • bydlení v 1. patře Domova Anenská – skupina Lyra pro 6 osob, skupina Orion pro 7 osob, skupina Fenix pro 6 osob.
 • bydlení se samostatným vchodem Domov Anenská – skupina Sirus pro 6 osob.
 • bydlení Slunečný domov – 2 byty pro 4 osoby.

Skupina LYRA je složena z třech dvoupokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.

Skupina ORION je složena z třech dvoupokojových bytových jednotek a jedné jednopokojové bytové jednotky, kde každá bytová jednotka má v předsíni společný kuchyňský kout a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.

Skupina FENIX je složena z dvou dvoupokojových bytových jednotek a dvou jednopokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu.

Skupina SÍRIUS je složena z třech bytů 2+1, tzn. 2 pokoje, kuchyňka, předsíň a sociální zařízení.

Bydlení SLUNEČNÝ DOMOV je složeno z dvou bytů 3+1, a to 2 pokoje, obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení.

 

Cílová skupina:

Sociální služba je určena pro muže a ženy od 19–64 let s mentálním postižením, v kombinaci se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.

 

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • Jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Které nejsou schopny pobytu v chráněném bydlení z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného soužití.

 

Věková struktura:

Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19–64 let.

 

Kapacita služby:

Kapacita služby je pro 29 uživatelů.

Služba CHB Domov Anenská je pro 25 uživatelů.

Služba CHB Slunečný domov je pro 4 uživatele.

Sociální služba je poskytována od 7.00 hod. – 19.00 hod.

 

Cíle Chráněného bydlení:

Hlavním cílem sociální služby je podpora uživatelů k přechodu do samostatného bydlení.

Vytvářet uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a dovedností, k udržení míry soběstačnosti uživatelů dle jejich individuálních schopností.

 

Dílčí cíle:

 1. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.
 2. Podpora uživatele v samostatnosti při sebeobslužných činnostech a v procesech situačního chování.
 3. Podpora uživatele v péči o sebe a své okolí.
 4. Podpora uživatelů v pracovních dovednostech a návycích potřebných k udržení již získané pracovní pozice nebo k získání pracovní pozice.
 5. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu trávení volného času.

 

Zásady služby:

 • individuální přístup k uživatelům
 • ochrana práv a důstojnosti uživatelů (předcházení předsudků)
 • rozvoj samostatnosti uživatelů
 • podpora sociálního začleňování uživatelů
 • partnerský přístup k uživatelům
 • zásada odbornosti

 

Vstup uživatele do služby – jednání se zájemcem o službu:

V případě zájmu o poskytování sociální služby, se zájemce může obrátit na sociální pracovnici. Žádosti jsou shromažďovány a evidovány v sídle organizace. O zařazení či nezařazení do Databáze žadatelů o službu bude žadatel písemně informován po projednání sociální komisí do 30 dnů od jejího vydání.

 

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb (dále jen „smlouva“):

Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

 

Etapy procesu uzavírání smlouvy:

Proces uzavírání smlouvy s žadatelem se sestává z následujících etap:

 1. Výběr žadatele z databáze (pořadníku) odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů (pokud byl zájemce z kapacitních důvodů odmítnutý).
 2. Pozvání vybraného žadatele k jednání (nebo dojednání návštěvy), a nabídnutá prohlídka služeb.
 3. Nabídka uvolněného místa vybranému žadateli (nabídka uzavření smlouvy).
 4. Jednání s žadatelem před uzavřením smlouvy:
  • Aktualizace sociální a zdravotní situace žadatele.
  • Dojednání aktuální podpory v činnostech sociální služby.
  • Dojednání rozsahu a způsobu podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb a osobních cílů při nástupu do zařízení.
  • Opětovné seznámení žadatele s důležitými informacemi o poskytované sociální službě.
  • Dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby.
  • Projednávání návrhu smlouvy.

5. Prostor pro rozhodování žadatele o návrhu smlouvy.
6. Uzavření smlouvy

 

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče:

(Důvody vylučující poskytnutí služby vychází zejména z ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.)

Jestliže pověřený sociální pracovník během rozhovoru zjistí, že existují důvody, pro které s osobou (zájemcem) nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v chráněném bydlení, nemůže tuto osobu zařadit do databáze žadatelů. Sociální pracovník v tomto případě zájemci vysvětlí důvod odmítnutí a poskytne mu základní sociální poradenství, jak má dále postupovat v řešení jeho nepříznivé sociální situace (např. zájemci doporučit jinou službu).

 

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel má v chráněném bydlení svou dokumentaci, která obsahuje smlouvu o poskytované službě, vyúčtování příspěvků za péči, úhrady za bydlení, stav financí na účtu, sjednaný rozsah a průběh poskytované sociální služby, individuální plán. Ten se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. V případě potřeby se zpracovává Plán rizik. Individuální plán rizik se zpracovává v případech, kdy je potřeba individuálně konkretizovat, doplnit či rozvinout pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací.

Individuální plán zpracovává pracovník (či tým pracovníků), kterého určí vedoucí služby.

Plán zpravidla obsahuje:

 • všechny zvažované strategie prevence
 • podrobný konkrétní popis postupů pracovníků v případě rizikového chování daného uživatele, včetně definování všech opatření, které mohou být použity.

Tvorbu plánu rizik upravuje vnitřní pravidlo § 89 ZSS/OOP/ CHB. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

Po zahájení poskytování služby pracovník poskytovatele (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován a vyhodnocován. Klíčový pracovník je osoba na pozici pracovníka v sociálních službách a je v nejčastějším kontaktu s uživatelem. Uživatel má právo požádat o změnu klíčového pracovníka, nebo podat návrh na určení této osoby. O této své potřebě informuje vedoucí služby, případně sociálního pracovníka pro chráněné bydlení.

 

Metody práce s uživatelem:

Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživateli. U všech uživatelů je vedena agenda individuálního plánování, sociální. Ošetřovatelskou a zdravotní dokumentaci vede ošetřující lékař. Cílem sociální služby je dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele a jeho nezávislosti na sociální službě. Uživatelům nabízíme možnosti k aktivnímu a plnohodnotnému využívání času včetně podpory v uplatnění na trhu práce. Uplatněné postupy práce s uživatelem mají zejména podpůrný charakter, který omezuje závislost uživatele na poskytované službě.

Vedle individuální práce s uživateli využíváme také práci skupinovou, např. činnosti v sociálně terapeutických dílnách za účelem posilování pracovních dovedností (např. výroba briket, práce v zemědělské terapii včetně péče o zvířata).

V rámci ověření kvality poskytovaných služeb vytváříme ankety, které formou zpětné vazby upozorňují na nedostatky či nespokojenost s poskytovanými službami. Kontrolujeme a hodnotíme, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů. Do těchto hodnocení zapojujeme uživatele, zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník, nebo jiná osoba má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost v písemné, ústní nebo v elektronické podobě, případně alternativní formou komunikace (např. foto reálie, taktilní znaková abeceda „ruka v ruce“, nebo anonymně) ve službě chráněného bydlení, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou evidovány a vyřizovány nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí a zaevidování, dle platného vnitřního pravidla Vnitřní pravidlo pro podání a vyřizování stížnosti na kvalitu a způsob poskytované sociální služby.

 

Ukončení poskytnutí služby:

Smlouva může být ukončena:

 • úmrtím uživatele,
 • ukončením činnosti poskytovatele,
 • dohodou,
 • výpovědí – danou uživatelem,
 • výpovědí – danou poskytovatelem
 • projevením vážně míněného nesouhlasu

 

Nouzové a havarijní situace:

Ve službě chráněné bydlení je vypracován požární řád, požární poplachové směrnice a požární evakuační plán, které jsou vyvěšené na informačních nástěnkách (chodby, personální místnosti). S jejich obsahem jsou uživatelé průběžně seznamováni skupinovou nebo individuální formou (komunity).

Mezi možná rizika vzniku požáru řadíme: otevřený oheň, zapálená nebo špatně zahašená cigareta, všechny elektrospotřebiče, které neprošly elektro-revizí. Za škodu na majetku nebo zdraví a životě jiných osob plně ručí původce škody, a to v souladu se zákonnými normami.

Nejčastěji uživateli užívané elektrospotřebiče: holicí strojek, televizor, rádio, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, DVD, větrák, dobíječka k mobilnímu telefonu, prodlužovací kabel. Všechny výše jmenované elektro-zařízení podléhají elektro-revizi, kterou hradí jejich majitel dle platného ceníku firmy provádějící revizi.

Dalšími rizikovými zdroji jsou: nebezpečné chemikálie, řezné nebo bodné nástroje nebo zbraně, které v zájmu zachování bezpečnosti uživatelé chráněného bydlení nemohou přechovávat či uskladňovat v ubytovacích prostorách.

Odpovědnost a finanční náhrada za úmyslnou škodu nebo zničení majetku domova padá na jeho původce.

Pokud si uživatelé všimnou nějaké poruchy nebo technické závady ve svém pokoji nebo ve společných prostorách, potom ihned informují personál, který se postará o předání informace kompetentnímu pracovníkovi údržby.